Học thuật

Nhà buôn chuyên nghiệp là ai?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Nhà buôn chuyên nghiệp (registered trader) là gì?

Nhà buôn chuyên nghiệp là ai?

Nhà buôn chuyên nghiệp (registered trader) Nhân viên của một tổ chức thành viên tại thị trường chứng khoán, người đáp ứng đầy đủ về yêu cầu chuyên môn của ngành kinh doanh chứng khoán.

Nhà buôn chuyên nghiệp (registered trader) là nhân viên của một tổ chức thành viên tại thị trường chứng khoán, người đáp ứng đầy đủ về yêu cầu chuyên môn của ngành kinh doanh chứng khoán. Nhà buôn chuyên nghiệp mua bán chứng khoán theo các tài khoản riêng của họ, và khi nhận được yêu cầu mua, họ phải đặt giá hoặc chào bán. Cách làm này góp phần thu hẹp hạn mức chênh lệch hiện tại của giá chứng khoán.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Tin mới lên