Học thuật

Nhà nước công ty là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Nhà nước công ty (corporate state) là gì?

Nhà nước công ty là gì?

Nhà nước công ty (corporate state) Chế độ và chính sách kinh tế trong đó các khu vực lớn của nền kinh tế được tổ  chức thành các công ty lớn và được quản lý nhờ sự hợp tác giữa chính phủ, tổ chức của công nhân và hiệp hội của giới chủ.

Nhà nước công ty (corporate state) là chế độ và chính sách kinh tế trong đó các khu vực lớn của nền kinh tế được tổ chức thành các công ty lớn và được quản lý nhờ sự hợp tác giữa chính phủ, tổ chức của công nhân và hiệp hội của giới chủ. Khi đó công ty là tổ chức bao trùm quyết định hoạt động quản lý của các doanh nghiệp cá biệt, ví dụ nó quyết định giá  đầu vào, giá bán và sản lượng.

Lý thuyết về nhà nước công ty đã từng là yếu tố cấu thành lý thuyết kinh tế của chủ nghĩa phát xít, nhưng sự tồn tại của các công ty lớn, nền dân chủ công nghiệp và sự can thiệp của chính phủ vào các ngành ở nhiều nước Tây Âu lại làm cho một số người nghĩ rằng các nước này đang phát triển theo hướng đạt tới lý tưởng về nhà nước công ty.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Tin mới lên