Học thuật

Nhà nước phúc lợi chung là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Nhà nước phúc lợi chung (welfare state) là gì?

Nhà nước phúc lợi chung là gì?

Nhà nước phúc lợi chung (welfare state) Nước có hệ thống phúc lợi xã hội toàn diện, chẳng hạn dịch vụ y tế miễn phí do chính phủ đài thọ, trợ cấp hưu trí, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp con cái, v,v…

Nhà nước phúc lợi chung (welfare state) là nước có hệ thống phúc lợi xã hội toàn diện, chẳng hạn dịch vụ y tế miễn phí do chính phủ đài thọ, trợ cấp hưu trí, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp con cái, v,v…

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên