Học thuật

Nhân khẩu học là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Nhân khẩu học hay dân số học hay thống kê dân số (demography)là gì?

Nhân khẩu học là gì?

Nhân khẩu học hay dân số học hay thống kê dân số (demography) là chuyên ngành nghiên cứu dân số, kể cả quy mô, những thay đổi về dân số theo thời gian do những thay đổi trong tỷ suất sinh, tỷ suất chết và di cư.

Nhân khẩu học hay dân số học hay thống kê dân số (demography) là chuyên ngành nghiên cứu dân số, kể cả quy mô, những thay đổi về dân số theo thời gian do những thay đổi trong tỷ suất sinh, tỷ suất chết và di cư; phân bố độ tuổi và giới tính của dân số; phân bố địa lý và nghề nghiệp. Những số liệu thống kê về dân số được thu thập từ các cuộc điều tra dân số.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Nhân khẩu học là khoa học nghiên cứu thống kê về số cá thể 1 loài, đặc biệt là dân số loài người. Đây là một ngành khoa học chung có thể áp dụng cho bất cứ một quần thể dân số nào mà có sự thay đổi đổi theo thời gian và không gian. Nó bao gồm những nghiên cứu về kích thước, cấu trúc và sự phân bố của những quần thể dân số này, những thay đổi về không gian và thời gian để đáp ứng với sự sinh đẻ, di cư, già hóa và cái chết.

Phân tích nhân khẩu học có thể thể áp dụng cho toàn bộ xã hội hoặc chỉ cho một nhóm dân số được xác định bởi các tiêu chí như giáo dục, quốc tịch, tôn giáo và dân tộc. Nhân khẩu học có thể được xem như là một phân ngành của xã hội học mặc dù có một số khoa nhân khẩu học riêng biệt. Đối tượng của nhân khẩu học thường là đo lường tiến trình phát triển của dân số, tuy nhiên những nghiên cứu rộng hơn về nhân khẩu học cũng bao gồm sự phân tích mối quan hệ giữa những quá trình kinh tế, xã hội, văn hóa và sinh học có ảnh hưởng đến dân số.

Tin mới lên