Tài chính

Nhân sự thiếu trình độ chuyên môn, Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt bị phạt 85 triệu đồng

(VNF) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây có Quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực chính khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt (VCAM).

Nhân sự thiếu trình độ chuyên môn, Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt bị phạt 85 triệu đồng

Nhân sự thiếu trình độ chuyên môn, Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt bị phạt tiền 85 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, căn cứ kết quả kiểm tra của UBCKNN cho thấy VCAM không đảm bảo cơ cấu nhân sự tại bộ phận kiểm soát nội bộ theo quy định. Cụ thể, bộ phận kiểm soát nội bộ của công ty không có nhân viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán hoặc kiểm toán, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 5/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ.

Theo đó VCAM bị phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 22 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP), được sửa đổi bổ sung theo khoản 26 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 1/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Trước đó, UBCKNN cũng đã ban hành quyết định Quyết định số 285/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà (UpCOM: HHA). Theo đó, HHA vị phạt 70 triệu đồng theo quy định do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, HHA đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018; Quyết định sơ thẩm giải quyết kinh doanh thương mại số 01/2018/QĐST-VKDTM của Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm; Nghị quyết Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/4/2018; Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 ngày 9/8/2018; Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 ngày 25/10/2018).

Đồng thời, HHA cũng bị phạt 85 triệu đồng theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP do vi phạm pháp luật quản trị công ty về tổ chức họp ĐHĐCĐ (Công ty tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 lần thứ hai không đúng thời hạn theo quy định).

Tin mới lên