Học thuật

Nhất quán là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Nhất quán (consistency) là gì?

Nhất quán là gì?

Nhất quán (consistency) là thuộc tính mong muốn của công thức ước lượng trong kinh tế lượng.

Nhất quán (consistency) là thuộc tính mong muốn của công thức ước lượng trong kinh tế lượng. Công thức ước lượng nhất quán là công thức có số bình quân gần bằng giá trị chân thực của tham số được ước lượng, có phương sai gần bằng 0 khi quy mô mẫu trở nên rất lớn. Công thức ước lượng theo phương pháp bình phương nhỏ nhất thông thường là công thức ước lượng nhất quán nếu không có các vấn đề kinh tế lượng.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Tin mới lên