Học thuật

Nhóm Andean là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Nhóm Andean hay cộng đồng Andean (Andean group) là gì?

Nhóm Andean là gì?

Nhóm Andin hay cộng đồng Andean (Andean group) là thị trường chung được hiệp hội thương mại Tự do Mỹ la tinh phê chuẩn và được các nước Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador và Peru thông qua vào năm 1969 (còn gọi là hiệp ước Andean, sau đó có những thay đổi trong tư cách thành viên).

Nhóm Andin là gì?

Nhóm Andean hay cộng đồng Andean (Andean group) là thị trường chung được hiệp hội thương mại Tự do Mỹ la tinh phê chuẩn và được các nước Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador và Peru thông qua vào năm 1969 (còn gọi là hiệp ước Andean, sau đó có những thay đổi trong tư cách thành viên). Nhóm này tìm cách thúc đẩy quá trình nhất thể hóa kinh tế giữa các nước thành viên, phối hợp quá trình công nghiệp hóa trong khu vực, điều tiết đầu tư nước ngoài vào các nước thành viên và thiết lập hệ thống thuế quan thống nhất. Ngoài ra, nhóm này còn hỗ trợ các nước thành viên gặp khó khăn trong cán cân thanh toán thông qua Quỹ dự trữ Andean.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Thành viên của cộng đồng Andean

Hiệp ước Andean ban đầu được thành lập năm 1969 bởi Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador và Peru. Năm 1973, hiệp ước đã kết nạp được thành viên thứ sáu của mình, Venezuela. Tuy nhiên, năm 1976, thành viên của nó lại giảm xuống còn năm khi Chile rút lui. Venezuela tuyên bố rút lui vào năm 2006, giảm Cộng đồng Andean thành còn bốn quốc gia thành viên.

Gần đây, với thỏa thuận hợp tác mới với Mercosur, Cộng đồng Andean đã kết nạp thêm bốn thành viên liên kết mới: Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay. Bốn thành viên Mercosur này đã được Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao Andean công nhận là thành viên liên kết trong một phiên họp mở rộng với Ủy ban (của Cộng đồng Andean) vào ngày 7 tháng 7 năm 2005. 

Các thành viên hiện tại:

- Bolivia (1969)
- Colombia (1969)
- Ecuador (1969)
- Peru (1969)

Thành viên liên kết: 
- Argentina (2005)
- Braxin (2005)
- Paraguay (2005)
- Uruguay (2005)
- Chile (2006)

Các nước quan sát: 
- Tây Ban Nha

Cựu thành viên đầy đủ:
- Venezuela (1973–2006), đã gia nhập Mercosur
- Chile (thành viên đầy đủ 1969-1976, quan sát viên 1976-2006, thành viên liên kết từ năm 2006)

Tin mới lên