Ngân hàng

Nhóm cổ đông lớn sở hữu cổ phần ngân hàng vượt giới hạn phải khắc phục trước 30/6/2019

(VNF) - Trước ngày 30/6/2018, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần ngân hàng vượt giới hạn phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Luật các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung).

Nhóm cổ đông lớn sở hữu cổ phần ngân hàng vượt giới hạn phải khắc phục trước 30/6/2019

Nhóm cổ đông lớn sở hữu cổ phần ngân hàng vượt giới hạn phải khắc phục trước 30/6/2019

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa đưa ra dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2015/TT-NHNN ngày 1 tháng 6 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tại Điều 55 Luật các tổ chức tín dụng.

Theo đó, tổ chức tín dụng khác phải phối hợp với cổ đông lớn của một tổ chức tín dụng và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần vượt giới hạn lập Kế hoạch khắc phục.

Trước ngày 30/6/2018 phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Luật các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung).

Về biện pháp xử lý sau thời hạn chuyển tiếp đối với các trường hợp chưa tuân thủ quy định tại Luật các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung), NHNN áp dụng các biện pháp đối với tổ chức tín dụng có cổ đông lớn và tổ chức tín dụng khác có cổ đông lớn và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần vượt giới hạn như sau:

Thứ nhất, không chấp thuận nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, bổ nhiệm làm Tổng giám đốc của tổ chức tín dụng.

Thứ hai, cổ đông, nhóm cổ đông có liên quan đang sở hữu cổ phần vượt giới hạn không được tăng số lượng cổ phần nắm giữ tại tổ chức tín dụng, chưa được nhận cổ tức bằng tiền mặt (nếu có) đối với số cổ phần nắm giữ vượt giới hạn cho đến khi đảm bảo tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần theo quy định.

Ngoài ra, NHNN cũng áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định.

Tin mới lên