Tài chính

Nhựa Bình Minh: Doanh thu tăng 13%, lãi trước thuế quý II đạt 173 tỷ đồng

(VNF) - Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2018 với kết quả tích cực.

Nhựa Bình Minh: Doanh thu tăng 13%, lãi trước thuế quý II đạt 173 tỷ đồng

Cụ thể, trong quý II, doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.104 tỷ đồng, tăng gần 13%; lợi nhuận gộp đạt 248 tỷ đồng, giảm 1,7%.

Trong quý, doanh thu tài chính đạt 3,6 tỷ đồng, giảm 34,5%. Lợi nhuận trong công ty liên doanh, liên kết ghi nhận âm 756 triệu đồng. Tuy nhiên, chi phí bán hàng không đổi (đứng ở mức 30 tỷ đồng), chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 57%, còn 19 tỷ đồng, chi phí tài chính chỉ tăng hơn 3 tỷ đồng nên lợi nhuận trước thuế quý II của BMP đạt 173 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất của BMP đạt 1.730 tỷ đồng, giảm 7 tỷ đồng so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp đạt 419 tỷ đồng, giảm 6 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính 6 tháng đạt 9,3 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính là 43 tỷ đồng, tăng 24%. Chi phí bán hàng là 57 tỷ đồng; chi phí quản lý là 47 tỷ đồng, giảm 26%.

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 278 tỷ đồng, giảm 2 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Về tài sản, tại ngày 30/6/2018, tổng tài sản của BMP là 2.741 tỷ đồng, giảm 4,5% so với đầu kỳ. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 1.669 tỷ đồng, giảm 8%; tài sản dài hạn là 1.072 tỷ đồng, tăng 1,4%.

Cơ cấu tài sản ngắn hạn của BMP có điểm chú ý là các khoản phải thu ngắn hạn tăng 47 tỷ đồng so với đầu kỳ, lên 556 tỷ đồng, chủ yếu do tăng phải thu ngắn hạn của khách hàng. Đáng nói, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tiếp tục tăng thêm 10 tỷ đồng, lên 76,6 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của BMP tăng 40% so với đầu năm, lên 538,6 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 20/7/2018 là 365 tỷ đồng, giảm 13,7% so với đầu kỳ. Vốn chủ sở hữu là 2.376 tỷ đồng, giảm 3%.

Tin mới lên