Học thuật

Nợ quốc tế là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Nợ quốc tế (international debt) là gì?

Nợ quốc tế là gì?

Nợ quốc tế (international debt) Số tiền mà các nước đi vay nợ cộng đồng quốc tế

Nợ quốc tế là gì?

Nợ quốc tế (international debt) là số tiền mà các nước đi vay nợ cộng đồng quốc tế. Nhìn chung các nước ddang phát triển đều là nước con nợ. Họ vay ngoại tệ của các nước tiên tiến và ngân hàng tư nhân để tài trợ cho các chương trình phát triển. Bảng cho thấy năm 1985, mức thanh toán nợ đã vượt quá mức thay mới. Nhiều nước đang phát triển hiện nay đang gặp những khó khăn nghiêm trọng trong việc thanh toán nợ do nguồn thu ngoại tệ của họ giảm. Trong những năm gần đây, nhiều nước đã không thanh toán được nợ và đặt ra yêu cầu giãn nợ nước ngoài. Điều này làm cho nhiều chủ nợ không muốn cung cấp tín dụng cho họ nữa

  Tỷ USD
Tổng nợ tồn đọng  780
Mức giải ngân năm 1985 80
Hoàn trả nợ năm 1985 102
trong đó :      Vốn gốc 50
                     Lãi  52
Mức chuyển giao ròng  -22

Bảng. Nợ quốc tế.Nợ dài hạn của 107 nước đang phát triển vào năm 1985

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Nợ quốc tế đóng vai trò hữu ích trong việc tạo điều kiện phát triển kinh tế bằng cách cung cấp kinh phí cho các nước thiếu vốn trong nước và giúp các nước có khó khăn về ngoại hối.

Từ quan điểm của một quốc gia, mức nợ quốc tế vừa phải có thể chấp nhận được, nhưng vấn đề nảy sinh khi một quốc gia trở nên 'nợ nần chồng chất'.

Sự thất bại của nhiều nước đang phát triển để thoát khỏi 'cái bẫy nghèo' (phát sinh từ sự bùng nổ dân số cao hơn sự tăng trưởng kinh tế) đã đặt ra một vấn đề lớn cho cộng đồng quốc tế trong những năm gần đây. Đối với những quốc gia này, thu nhập ngoại hối thường không đủ để trả lãi hàng năm. 

 

Tin mới lên