Học thuật

Nợ thả nổi là gì? Tín phiếu kho bạc là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Nợ thả nổi (floating debt) là gì? Tín phiếu kho bạc là gì?

Nợ thả nổi là gì? Tín phiếu kho bạc là gì?

Nợ thả nổi (floating debt) Khái niệm để chỉ các chứng khoán tài chính ngắn hạn có lãi suất cố định.

Nợ thả nổi là gì?

Nợ thả nổi (floating debt) là khái niệm để chỉ các chứng khoán tài chính ngắn hạn có lãi suất cố định. Nợ thả nổi của chính phủ chủ yếu là tín phiếu và chứng phiếu kho bạc có thời hạn ngắn (dưới 1 năm, khác với trái phiếu kho bạc có thời hạn dài hơn). Nợ thả nổi của doanh nghiệp bao gồm các khoản tiền vay ngân hàng ngắn hạn. Thông qua nghiệp vụ cấp vốn, người ta có thể chuyển đỏinợ ngắn hạn có lãi suất cố định thành nợ dài hạn có lãi suất cố định.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tín phiếu kho bạc là gì?

Tín phiếu kho bạc là loại giấy nợ do chính phủ phát hành có kỳ hạn dưới một năm để bù đắp thiếu hụt tạm thời của Ngân sách Nhà nước và là một trong những công cụ quan trọng để Ngân hàng Trung ương điều hành chính sách tiền tệ. (tại Việt Nam, tín phiếu kho bạc do Bộ Tài chính phát hành). Tín phiếu kho bạc thường có kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng hay 9 tháng với một hay nhiều mức mệnh giá. Tín phiếu kho bạc thường được coi là không có rủi ro tín dụng (rủi ro phá sản).

Trên thị trường sơ cấp, Tín phiếu Kho bạc được phát hành bằng nhiều hình thức: đấu thầu, phát hành trực tiếp qua hệ thống Kho bạc, phát hành qua đại lý. Tín phiếu kho bạc là loại tín phiếu chiết khấu. Điều đó có nghĩa là, tín phiếu được bán thấp hơn mệnh giá và thanh toán theo mệnh giá khi đáo hạn, chứ không trả lãi theo định kỳ.

Tin mới lên