Tài chính

Ocean Group (OGC) giải trình ra sao về việc cổ phiếu vào diện cảnh báo?

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, HoSE: OGC) đã có văn bản giải trình và nêu phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo. Động thái diễn ra sau khi HoSE đưa cổ phiếu OGC từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tới ngày 31/12/2021 là âm 2.726,4 tỷ đồng.

Ocean Group (OGC) giải trình ra sao về việc cổ phiếu vào diện cảnh báo?

Ocean Group (OGC) giải trình ra sao về việc cổ phiếu vào diện cảnh báo?

Ocean Group cho biết từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động kinh doanh của các đơn vị thành viên trong tập đoàn.

Tuy nhiên, công ty đã và đang thực hiện việc tái cơ cấu tài chính một số khoản đầu tư, phương án tài chính để xử lý các khoản công nợ phải thu khó đòi tồn tại trong nhiều năm qua và thực hiện các phương án khác để duy trì, từng bước khôi phục và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục tập trung vào các mảng sản xuất kinh doanh chính, thực hiện việc tái cơ cấu toàn diện các khoản đầu tư, tài sản hiện có và có phương án tái khởi động cho các dự án bất động sản. Từ đó, tạo ra lợi nhuận trong các năm tiếp theo và từng bước giảm các khoản lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính của công ty.

Ocean Group cũng cho hay công ty đã thực hiện công bố đầy đủ thông tin về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và báo cáo tới HoSE tại văn bản ngày 14/6/2022. Ngoài việc chậm công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2021, công ty vẫn công bố đầy đủ thông tin các nội dung khác theo quy định.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong năm 2021, Ocean Group ghi nhận doanh thu đạt 409,28 tỷ đồng giảm 54,7% so với kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 280 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 240,96 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý, công ty kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp âm.

Cụ thể, lợi nhuận gộp trong kỳ giảm 380,3 tỷ đồng so với cùng kỳ, về âm 1,74 tỷ đồng. Doanh thu tài chính giảm 92,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 262,8 tỷ đồng về 21,43 tỷ đồng.

Với việc ghi nhận lỗ của công ty mẹ là 75,97 tỷ đồng trong năm 2021, Công ty nâng lỗ luỹ kế từ 2.650,4 tỷ đồng lên 2.726,4 tỷ đồng và bằng 90,88% vốn điều lệ.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của Ocean Group ở mức 2.932,8 tỷ đồng, giảm 22% so với đầu năm.

Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 700,8 tỷ đồng, chiếm 23,9% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 503,3 tỷ đồng, chiếm 17,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 481,5 tỷ đồng, chiếm 16,4% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác đạt 414,3 tỷ đồng, chiếm 14,1% tổng tài sản và các tài sản khác.

Tin mới lên