Nhân vật

Ông Đào Quang Trường làm Quyền Tổng giám đốc Ngân hàng phát triển Việt Nam

Ông Đào Quang Trường làm Quyền Tổng giám đốc Ngân hàng phát triển Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1829/QĐ-TTg theo đó giao ông Đào Quang Trường, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam giữ chức Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Trước đó, ông Đào Quang Trường được giao tạm phụ trách Ban Điều hành Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) từ ngày 01/10/2017, thay thế ông Trần Bá Huấn – nguyên Tổng giám đốc VDB nghỉ hưu theo quyết định của Thủ tướng.

Tại thời điểm đó, VDB có 4 Phó Tổng Giám đốc là các ông Nguyễn Chi Trang, Đào Văn Chiến, Trần Phú Minh và Đào Quang Trường.

VDB là ngân hàng chính sách do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhằm thực hiện nhiệm vụ tín dụng chính sách của Nhà nước và các nhiệm vụ khác theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thực hiện các hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng này được miễn các loại thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định, được Chính phủ bảo đảm khả năng thanh toán.

Tin mới lên