Ông Đinh La Thăng hầu tòa lần 2 trong vụ PVN thiệt hại 800 tỷ