Nhân vật

Ông Nguyễn Bá Dương rời ghế Tổng giám đốc Coteccons

(VNF) – HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) vừa ban hành nghị quyết bầu ông Nguyễn Bá Dương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ông Nguyễn Bá Dương rời ghế Tổng giám đốc Coteccons

Ông Nguyễn Bá Dương lựa chọn chức vụ Chủ tịch HĐQT Coteccons

Đồng thời, ông Nguyễn Bá Dương sẽ thôi chức Tổng giám đốc kể từ ngày 3/7/2017. Thay thế ông Dương là ông Nguyễn Sĩ Công (sinh 4/6/1970).

HĐQT cũng miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc CTD và Thành viên HĐQT Unicons (công ty con do CTD sở hữu 100%) đối với ông Trần Quang Tuấn đồng thời bổ nhiệm ban thư ký do ông Vũ Duy Lâm làm trưởng ban.

Việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc CTD đối với ông Nguyễn Bá Dương được xem là một bước đi sớm của CTD trong việc thực hiện Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng (có hiệu lực từ ngày 1/8/2017).

Theo đó, Khoản 2, Điều 12 Nghị định 71 quy định: Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng một công ty đại chúng. Điều khoản này có hiệu lực chính thức từ 1/8/2020 (tức là sau 3 năm nữa).

Thực tế, từ trước đến nay, Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính vẫn quy định Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành, trừ khi việc kiêm nhiệm này được phê chuẩn hàng năm tại đại hội đồng cổ đông thường niên. Tuy nhiên, Nghị định 71 đã bỏ quy định trường hợp loại trừ này.

Được biết, ông Nguyễn Bá Dương đã giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTD từ năm 2004 đến nay.

Tin mới lên