Tiêu điểm

Ông Phạm Minh Chính nêu thông điệp kiểm soát quyền lực, chống 'chạy chức, chạy quyền'

Ông Phạm Minh Chính đã đề nghị các đại biểu tập trung và dành thời gian cho ý kiến về mục tiêu, quan điểm, giải pháp để kiểm soát quyền lực và phòng chống, chạy chức, chạy quyền trong công tác tổ chức cán bộ.

Ông Phạm Minh Chính nêu thông điệp kiểm soát quyền lực, chống 'chạy chức, chạy quyền'

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng diễn ra tại Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh đến thông điệp kiểm soát quyền lực, phòng chống chạy chức chạy quyền

Theo ông Phạm Minh Chính, từ sau Đại hội Đảng lần thứ XII tới nay, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đi đôi với đổi mới phong cách, lề lối, phương pháp, thái độ làm việc.

Đồng thời, ngành đã huy động được sức mạnh chung để hoàn thành một khối lượng công việc, trong đó có nhiều việc mới, việc khó, nhạy cảm, phức tạp; góp phần vào những thành tựu chung của đất nước trong năm 2017, nhất là củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng.

Hội nghị năm nay có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2018 và các năm tiếp theo, tạo tiền đề, cơ sở từng bước chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng. Vì vậy, nhiệm vụ công tác của toàn ngành sẽ hết sức khó khăn, nặng nề, nhưng có ý nghĩa quan trọng.

Ông Phạm Minh Chính cũng đề nghị các đại biểu tập trung và dành thời gian cho ý kiến về mục tiêu, quan điểm, giải pháp để kiểm soát quyền lực và phòng chống, chạy chức, chạy quyền trong công tác tổ chức cán bộ.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Phó ban Tổ chức Trung ương, năm 2017 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được khẳng định, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được đẩy mạnh…

Với tinh thần tích cực chủ động, quyết liệt; lấy đổi mới, sáng tạo làm trung tâm; lấy tư duy, tầm nhìn chiến lược làm đốt phá, lấy hiệu quả là thước đo đánh giá; toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã phấn đấu hoàn thành tốt khối lượng lớn công việc được giao; góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, nhất là củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Ông Bình nhấn mạnh việc đạt được thành tựu như trên là có sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp và nhất là sự chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương cho biết trong năm 2017, đã tham mưu luân chuyển 471 cán bộ, điều động biệt phái 1.467 cán bộ đối với cấp tỉnh; luân chuyển 2.378 cán bộ, điều động, biệt phái 3.500 cán bộ đối với cấp huyện.

Trung ương cũng đã tiến hành quy trình bầu cử, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển 424 nhân sự; trong đó có 5 ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; 3 bộ trưởng và tương đương; 6 trưởng ban cơ quan đảng, đoàn thể Trung ương; 8 bí thư tỉnh, thành và đảng ủy trực thuộc trung ương.

Tin mới lên