M&A

PAN Group chưa thể nắm chi phối tại CTCP Thuốc khử trùng Việt Nam

Theo kết quả chào mua công khai, PAN Group (mã PAN, sàn HoSE) vẫn chưa thể nắm cổ phần chi phối tại Công ty Cổ phần Thuốc khử trùng Việt Nam (mã VFG).

PAN Group chưa thể nắm chi phối tại CTCP Thuốc khử trùng Việt Nam

Dòng tiền kinh doanh của PAN Group bị âm tới hơn 1.400 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2020

Cụ thể sau khi kết thúc đợt chào mua, Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN Group) đã mua được thêm hơn 2,15 triệu cổ phiếu VFG.

Số cổ phiếu mua được này chưa bằng 1/2 so với số cổ phiếu dự kiến chào mua là hơn 4,8 triệu cổ phiếu.

Sau đợt chào mua, tổng số lượng cổ phiếu VFG do PAN Group sở hữu là 15,39 triệu cổ phiếu, tương đương 47,97% số cổ phiếu VFG đang lưu hành. Theo đó, PAN Group vẫn chưa nắm được trên 50% cổ phần tại Công ty Cổ phần Thuốc Khử trùng Việt Nam.

PAN Group thành lập năm 1998 với hoạt động kinh doanh chính là dịch vụ vệ sinh công nghiệp. Năm 2006, công ty niêm yết tại HNX với mã PAN, sau đó chuyển sang niêm yết tại HoSE năm 2010.

Từ 2013, công ty chuyển hướng đầu tư sang lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm.

Tại ngày 30/9/2020, PAN Group có vốn chủ sở hữu là 6.033,4 tỷ đồng, nợ phải trả là hơn 7.600 tỷ đồng.

Riêng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của công ty tại thời điểm này ghi nhận số tiền là hơn 4.452,8 tỷ đồng, tăng 145,5% so với đầu năm.

Về kinh doanh, lợi nhuận sau thuế quý III/2020 đạt 83,3 tỷ đồng, giảm 27,6% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đạt 178,1 tỷ đồng, giảm 39,4% cùng kỳ.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng năm của PAN Group âm 1.419,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 96,9 tỷ đồng.

Tin mới lên