Tài chính

PAN lên kế hoạch tăng vốn gấp đôi, phát hành thêm hơn 235 triệu cổ phiếu

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (HoSE: PAN) vừa công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

PAN lên kế hoạch tăng vốn gấp đôi, phát hành thêm hơn 235 triệu cổ phiếu

PAN lên kế hoạch tăng vốn gấp đôi, phát hành thêm hơn 235 triệu cổ phiếu

Theo đó, PAN dự kiến phát hành tối đa hơn 235,8 triệu cổ phiếu mới. Trong đó, số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là hơn 86,5 triệu đơn vị, phát hành theo tỷ lệ 5:2. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 5 cổ phần sẽ được hưởng 2 quyền, cổ đông sở hữu 1 quyền sẽ được nhận thêm 1 cổ phần mới.

Hơn 108 triệu cổ phiếu sẽ được PAN chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 2 cổ phần được hưởng 1 quyền, sở hữu 1 quyền đợc mua 1 cổ phần mới.

Số tiền huy động được dự kiến là hơn 1.622 tỷ đồng. Số lượng cổ phần phát hành theo hình thức chào bán cho cổ đông và phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.  

Cuối cùng, theo phương án tăng vốn của PAN, tập đoàn này sẽ chào bán riêng lẻ tối đa hơn 41 triệu cổ phiếu với giá chào bán không thấp hơn 90% bình quân giá đóng cửa 10 phiên liền trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết và trong mọi trường hợp không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phần theo báo cáo tài chính quý gần nhất.

Đối tượng chào bán là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính mạnh, có năng lực chuyên môn, trình độ công nghệ và kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề hoạt động kinh doanh của tập đoàn hoặc có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho PAN trong quá trình phát triển, cam kết hợp tác với PAN trong thời gian ít nhất 3 năm.

Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ cũng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Sau các đợt phát hành trên, vốn điều lệ của PAN sẽ tăng từ hơn 2.163 tỷ đồng lên gần 4.522 tỷ đồng.

Với số tiền huy động được, PAN dự kiến đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên hoạt động có hiệu quả, nâng cao lợi ích cho tập đoàn; đầu tư M&A các công ty mới; đầu tư ngắn và trung hạn vào các sản phẩm đầu tư an toàn, có lãi suất cố định trên thị trường vốn, thị trường tiền tệ; góp/tăng vốn cho các công ty thành viên; hỗ trợ vốn ngắn hạn và mở rộng kinh doanh cho các công ty thành viên và tái cơ cấu khoản vay, bổ sung vốn lưu động.

Với nội dung xin ý kiến cổ đông như trên, Tập đoàn PAN cho biết ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ là 1/12/2021.

Tin mới lên