Tài chính

Phân bổ ngân sách trung ương 2018: Chi thường xuyên và trả nợ gấp 3 lần chi đầu tư phát triển

(VNF) – Trong năm 2018, ngân sách trung ương dự chi 187.000 tỷ đồng cho đầu tư phát triển, 425.235 tỷ đồng chi thường xuyên và 110.000 tỷ đồng chi trả nợ lãi. Như vậy, tổng chi thường xuyên và trả nợ lãi là 535.235 tỷ đồng, cao gấp 2,86 lần chi đầu tư phát triển.

Phân bổ ngân sách trung ương 2018: Chi thường xuyên và trả nợ gấp 3 lần chi đầu tư phát triển

Dự toán chi thường xuyên năm 2018 là 425.235 tỷ đồng

Gần một nửa chi thường xuyên là chi cho quốc phòng, an ninh trật tự

Theo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018, tổng số thu ngân sách trung ương là 753.404 tỷ đồng, tổng số thu ngân sách địa phương là 565.796 tỷ đồng.

Tổng số chi ngân sách trung ương là 948.404 tỷ đồng, trong đó dự toán 321.151 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Dự toán chi ngân sách trung ương được phân bổ cụ thể: chi đầu tư phát triển 187.000 tỷ đồng (chiếm 19,7%); chi dự trữ quốc gia 970 tỷ đồng (chiếm 0,1%); chi trả nợ lãi 110.000 tỷ đồng (chiếm 11,6 %); chi viện trợ 1.300 tỷ đồng (chiếm 0,13%); chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế 9.400 tỷ đồng (chiếm 0,99%); dự phòng ngân sách 15.800 tỷ đồng (chiếm 1,6%) và chi thường xuyên 425.235 tỷ đồng (chiếm 44,8%).

Trong 425.235 tỷ đồng chi thường xuyên, chi cho quốc phòng 130.400 tỷ đồng (chiếm 30,6%); chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 71.400 tỷ đồng (chiếm 16,8%); chi giáo dục – đào tạo và dạy nghề 24.884 tỷ đồng (chiếm 5,8%); chi khoa học và công nghệ 9.440 tỷ đồng (chiếm 2,2%);

Chi y tế, dân số và gia đình 17.800 tỷ đồng (chiếm 4,2%); chi văn hóa thông tin 1.993 tỷ đồng (chiếm 0,46%); chi phát thanh truyền hình, thông tấn 1.965 tỷ đồng (chiếm 0,46%); chi thể dục thể thao 820 tỷ đồng (chiếm 0,19%);

Chi bảo vệ môi trường 2.100 tỷ đồng (chiếm 0,49%); chi các hoạt động kinh tế 34.689 tỷ đồng (chiếm 8,15%); chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 46.116 tỷ đồng (chiếm 10,8%); chi đảm bảo xã hội 83.218 tỷ đồng (chiếm 19,5%); chi thường xuyên khác 410 tỷ đồng (chiếm 0,09%).

63% chi cho các cơ quan trung ương

Nghị quyết dự toán chi ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan trung ương theo từng lĩnh vực và các nhiệm vụ chi khác của ngân sách trung ương năm 2018 tổng cộng 749.705 tỷ đồng (kể cả chi bằng nguồn vay, viện trợ).

Trong đó, chi đầu tư phát triển 175.950 tỷ đồng; chi bổ sung dự trữ quốc gia 970 tỷ đồng; chi trả nợ lãi, viện trợ 111.300 tỷ đồng; chi thường xuyên 413.735 tỷ đồng; chi các chương trình mục tiêu quốc gia 16.024 tỷ đồng; chi các chương trình mục tiêu 6.526 tỷ đồng; chi thực hiện cải cách tiền lương và tinh giản biên chế 9.400 tỷ đồng; dự phòng ngân sách trung ương 15.800 tỷ đồng.

Chi tiết chi cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác ở trung ương như sau:

Văn phòng chủ tịch nước có tổng chi 226 tỷ đồng; trong đó, chi đầu tư phát triển 18 tỷ đồng, chi thường xuyên 207,8 tỷ đồng.

Văn phòng Quốc hội có tổng chi 1.497 tỷ đồng; trong đó chi đầu tư phát triển 93 tỷ, chi thường xuyên 1.404 tỷ đồng.

Văn phòng Trung ương Đảng có tổng chi 2.276 tỷ đồng; trong đó chi 232 tỷ đồng, chi trả nợ lãi, viện trợ 30 tỷ đồng, chi thường xuyên 2.014 tỷ đồng.

Văn phòng Chính phủ có tổng chi 1.262 tỷ đồng; trong đó, chi đầu tư phát triển 293 tỷ đồng, chi thường xuyên 969,8 tỷ đồng.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có tổng chi 720 tỷ đồng; trong đó, chi đầu tư phát triển 57 tỷ đồng, chi thường xuyên 663 tỷ đồng.

Tòa án nhân dân Tối cao có tổng chi 3.888 tỷ đồng; trong đó chi đầu tư phát triển 620 tỷ đồng, chi thường xuyên 3.265 tỷ đồng, chi các chương trình mục tiêu 3 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao có tổng chi 3.626 tỷ đồng; trong đó chi đầu tư phát triển 585 tỷ đồng, chi thường xuyên 3.039 tỷ đồng, chi các chương trình mục tiêu 2 tỷ đồng.

Các Bộ có tổng chi như sau: Bộ Công an 78.112 tỷ đồng; Bộ Quốc phòng 150.144 tỷ đồng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 21.141 tỷ đồng; Bộ Giao thông vận tải 43.602 tỷ đồng; Bộ Ngoại giao 2.416 tỷ đồng; Bộ Công Thương 2.307 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng 1.308 tỷ đồng; Bộ Y tế 13.655 tỷ đồng; Bộ Giáo dục 7.322 tỷ đồng; Bộ Khoa học Công nghệ 3.174 tỷ đồng; Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch 2.941 tỷ đồng; Bộ Lao động, thương binh và xã hội 32.872 tỷ đồng.

Bộ Tài chính 25.265 tỷ đồng; Bộ Tư pháp 2.567 tỷ đồng; Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2.490 tỷ đồng; Bộ Nội vụ 654 tỷ đồng; Ngân hàng Nhà nước 899 tỷ đồng; Bộ Tài nguyên và Môi trường 8.147 tỷ đồng; Bộ Thông tin và Truyền thông 893 tỷ đồng; Ủy ban Dân tộc 319 tỷ đồng.

Kiểm toán Nhà nước 1.252 tỷ đồng, Thanh tra Chính phủ 192 tỷ đồng; Thông tấn xã 696 tỷ đồng, Đài truyền hình Việt Nam 235 tỷ đồng, Đài tiếng nói Việt Nam 808 tỷ đồng.

Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ 2.535 tỷ đồng; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội 637 tỷ đồng; Ủy ban sông Mê Kông 48 tỷ đồng…

Dự toán cũng chhi cho các ban quản lý khu công nghệ, làng văn hóa do ngân sách trung ương đảm bảo 1.492 tỷ đồng; chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, xã hội, xã hội – nghề nghiệp 577 tỷ đồng; chi thực hiện một số nhiệm vụ nhà nước giao cho các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng 252 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương 122.452 tỷ đồng; chi hỗ trợ các địa phương thực hiện chế độ, chính sách mới và thực hiện các nhiệm vụ khác của ngân sách trung ương 12.552 tỷ đồng;

Chi trả nợ lãi, viện trợ 110.884 tỷ đồng; chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu (chưa phân bổ) 933 tỷ đồng (trong đó, chương trình nông thôn mới 60 tỷ đồng, giảm nghèo bền vững 60 tỷ đồng, các chương trình mục tiêu 813 tỷ đồng);

Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế 9.400 tỷ đồng; dự phòng ngân sách trung ương 15.800 tỷ đồng.

Tin mới lên