Tài chính

Phát Đạt đặt mục tiêu lãi sau thuế 800 tỷ, phát hành 20 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ

(VNF) – Kỳ đại hội cổ đông 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) sẽ bàn thảo một loạt nội dung quan trọng, từ việc tăng vốn đến cải tổ bộ máy công ty.

Phát Đạt đặt mục tiêu lãi sau thuế 800 tỷ, phát hành 20 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ

PDR đặt mục tiêu lãi sau thuế 800 tỷ đồng trong năm 2019

Ngày 30/3 tới, PDR dự kiến tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Tài liệu đại hội của PDR có 11 tờ trình.

Phát hành 61 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2018

Năm 2018 doanh thu thuần của PRD đạt 2.147,7 tỷ đồng, tăng 62% so với năm 2017, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 758 tỷ đồng và gần 643 tỷ đồng, tăng 37,6% và 46% so với năm 2017. 

Trong năm 2018, PDR đã trả thù lao cho HĐQT, ban kiểm soát tổng số tiền 2 tỷ đồng. Đến hết năm 2018, lợi nhuận sau thuế 2018 và lợi nhuận sau thuế kết dư các năm trước còn lại là 645,8 tỷ đồng.

Với số lợi nhuận này, PDR dành 612,7 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông, hình thức là trả bằng cổ phiếu. Theo đó, công ty phát hành 61,2 triệu cổ phiếu; tổng giá trị phát hành hơn 612 tỷ đồng. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 23 cổ phiếu. Số cổ phiếu này không hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện là quý II/2019.

Mục tiêu lãi sau thuế 2019 là 800 tỷ đồng

Năm 2019, PDR đặt mục tiêu: doanh thu đạt 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 800 tỷ đồng.

Với kế hoạch lợi nhuận này, PDR dự kiến chia cổ tức 90% lợi nhuận sau thuế.

Cũng tại tờ trình thông qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh 2019, HĐQT xin đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét thực hiện quyết định chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án The EverRich 2 và dự án The EverRich 3 với giá trị chuyển nhượng phù hợp, đảm bảo giá bán không ảnh hưởng kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019 dã được ĐHCĐ thông qua;

Đồng thởi ủy quyền HĐQT quyết định thực hiện thế chấp, cầm cố tài sản, quyền tài sản liên quan đến dự án The EverRich 2 và The EverRich 3 khi các tài sản này đã đủ điều kiện để thế chấp, cầm cố theo quy định để đảm ảo nghĩa vụ tín dụng cho các công ty đã ký hợp đồng đầu tư 2 dự án này.

HĐQT cũng xin được ủy quyền thực hiện các quyết định chuyển nhượng dự án, giao dịch bán tài sản của Công ty thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các dự án hiện có) với giá trị mỗi dự án bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán và đảm bảo giá chuyển nhượng không ảnh hưởng đến hoạch lợi nhuận 2019.

Ngoài ra, HĐQT xin được ủy quyền việc vay vốn, bao gồm cả việc phát hành trái phiếu dưới hình thức trái phiếu chuyển đổi (thành cổ phần hoặc vốn góp vào dự án) hoặc không chuyển đổi.

Phát hành 20 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

HĐQT PDR cũng trình đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược.

Theo đó PDR dự kiến phát hành riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược nhằm tăng vốn điều lệ để thực hiện các kế hoạch đầu tư kinh doanh của công ty.

Giá phát hành dự kiến không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành dự kiến 500 tỷ đồng.

Số tiền thu được dùng để đầu tư phát triển các dự án bất động sản đất nền, căn hộ ở và căn hộ dịch vụ. Số cổ phiếu phát hành cho cổ đông chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Bên cạnh phương án trên, HĐQT cũng trình phương án phát hành hơn 2,66 triệu cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (Chương trình ESOP 2019). Giá phát hành 15.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành dự kiến 39,9 tỷ đồng.

Tỷ lệ phát hành tối đa 1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện Chương trình ESOP 2019. Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm.

Đối tượng phát hành là thành viên HĐQT, ban cố vấn của HĐQT/tổng giám đốc, các cấp quản lý và người lao động trong công ty.

Một nội dung quan trọng khác của đại hội lần này là HĐQT trình phương án thay đổi mô hình quản lý công ty bằng cách bỏ ban kiểm soát, miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát; thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT, Tổng giám đốc.

Ngoài ra HĐQT còn trình đại hội thông qua việc để Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty.

Tin mới lên