Ngân hàng

Phó thống đốc nêu 6 nhiệm vụ cho VAMC năm 2017

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh đã đề nghị VAMC "phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao", theo đó trong thời gian tới cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Phó thống đốc nêu 6 nhiệm vụ cho VAMC năm 2017

NHNN đã đặt ra nhiều yêu cầu cho "tướng mới" của VAMC trong việc xử lý nợ xấu

Ngày 30/12/2016, Thống đốc NHNN đã ra Quyết định số 2539/QĐ-NHNN về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Đông, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (NHNN) giữ chức Chủ tịch HĐTV VAMC kể từ ngày 1/1/2017.

Đây cũng là dịp để Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh nêu ra các yêu cầu công việc đối với công ty này cho năm 2017. Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh đã đề nghị VAMC "phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao", theo đó trong thời gian tới cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. 

Thứ nhất, VAMC cần tăng cường củng cố đoàn kết và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong nội bộ, trước hết là đoàn kết nội bộ của HĐTV, giữa HĐTV và Ban Điều hành, đảm bảo mọi mục tiêu, nhiệm vụ của HĐTV phải được thảo luận, đánh giá, thống nhất trước khi đưa ra nghị quyết thực hiện.

Thứ hai, VAMC phải nhanh chóng kiện toàn bộ máy, nhất là bộ máy điều hành, đảm bảo vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, vai trò của Ban Kiểm soát để công ty hoạt động tuân thủ điều lệ, các quy định pháp luật và đúng định hướng của Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN. Phát huy, sử dụng có hiệu quả năng lực, sở trường, lợi thế và tiềm năng của cán bộ.

Thứ ba, rà soát điều lệ công ty để trình NHNN sửa đổi bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản có liên quan. Ngoài ra, công ty cũng sớm cần rà soát hoàn thiện các quy định nội bộ, cơ chế phân cấp, uỷ quyền phù hợp với quy định pháp luật đồng thời tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy, hoàn thành mục tiêu đề ra, hạn chế việc chồng chéo, không rõ quyền hạn giữa HĐTV, Ban Điều hành và Ban chuyên môn. 

Thứ tư, tích cực hợp tác với các cơ quan có liên quan nhanh chóng hoàn thiện phương án nâng cao năng lực xử lý nợ xấu; xây dựng định hướng hoạt động của công ty trong trung hạn nhằm xử lý dứt điểm và hiệu quả các khoản nợ xấu đã mua từ các TCTD theo lộ trình tổng thể, cơ cấu lại hệ thống TCTD từ nay đến năm 2020.

Thứ năm, VAMC xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2017 theo quy định pháp luật để tổ chức, triển khai thực hiện trong tháng 1/2017 theo hướng tập trung thúc đẩy tiến độ xử lý nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt, mua nợ xấu theo giá thị trường. 

Kế hoạch của VAMC năm 2017 cũng như những năm sắp tới cần gắn với kế hoạch công tác của Cơ quan Thanh tra giám sát và Đề án cơ cấu lại hệ thống TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020.

Đặc biệt, VAMC cần hoàn thành việc rà soát, đánh giá, phân tích thực trạng các khoản nợ đã mua bằng Trái phiếu đặc biệt, từ đó lựa chọn giải pháp xử lý phù hợp, nâng cao hiệu quả xử lý nợ xấu.

Thứ sáu, việc xây dựng kế hoạch biên chế lao động năm 2017 và những năm tiếp theo cần tính toán cẩn trọng, thật sự có chất lượng và đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, vẫn theo Phó thống đốc Nguyễn Kim Anh.

Tin mới lên