Bất động sản

Phú Yên cần hơn 77.000 tỷ đồng để phát triển 796 ha nhà ở xã hội

(VNF) - UBND tỉnh Phú Yên vừa có quyết định phê duyệt chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030. Trong đó, tỉnh Phú Yên cần hơn 77.000 tỷ đồng để phát triển 796ha nhà ở xã hội.

Phú Yên cần hơn 77.000 tỷ đồng để phát triển 796 ha nhà ở xã hội

Một dự án nhà ở xã hội tại tỉnh Phú Yên.

Theo UBND tỉnh này, mục tiêu phát triển nhà ở đến năm 2025 tại Phú Yên có diện tích nhà ở bình quân đạt khoảng 28,14m² sàn/người (đô thị 31,81m² sàn/người; nông thôn 23,65m² sàn/người).

Qua đó, tỉnh này phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 10m2 sàn/người (bằng với chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu của Quốc gia).

Tổng diện tích nhà ở tăng thêm giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 10.339.676m² sàn. Và tổng diện tích đất ở toàn tỉnh cần thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở đến năm 2025 là khoảng 796,08ha; tổng kinh phí để phát triển nhà ở khoảng 77.310 tỷ đồng.

Riêng mục tiêu phát triển nhà ở đến năm 2030, tỉnh này cần diện tích đất ở cho nhu cầu phát triển nhà ở khoảng 699,21ha. Tổng kinh phí để phát triển nhà ở khoảng 73.275 tỷ đồng.

Cụ thể, chỉ tiêu về diện tích nhà ở bình quân đạt khoảng 31,77m² sàn/người; phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 12m2 sàn/người (bằng với chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu của quốc gia). Tổng diện tích nhà ở tăng thêm giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng  8.960.785m² sàn. Tỷ lệ nhà kiên cố, bán kiên cố và thiếu kiên cố toàn tỉnh đạt 99,6% .

Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND tỉnh Phú Yên giao huyện, thị xã, thành phố triển khai Chương trình phát triển nhà ở này và thực hiện quản lý Nhà nước về nhà ở trên địa bàn.

Bên cạnh đó, lãnh đạo của tỉnh này yêu cầu các cơ quan liên quan bố trí vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. 

Đồng thời, tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn. Tổ chức công bố công khai quy hoạch xây dựng chi tiết các khu nhà ở để nhân dân biết và thực hiện các vấn đề liên quan.

Tin mới lên