Học thuật

Phương pháp Bayéc là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Phương pháp Bayéc (Bayesian techniques) là gì?

Phương pháp Bayéc là gì?

Phương pháp Bayéc (Bayesian techniques) là các phương pháp phân tích thống kê (bao gồm cả phương pháp ước lượng và suy rộng thống kê).

Phương pháp Bayéc (Bayesian techniques) là các phương pháp phân tích thống kê (bao gồm cả phương pháp ước lượng và suy rộng thống kê) mà trong đó những thông tin tiên nghiệm (biết trước) được kết hợp một cách chính thức với số liệu mẫu để tạo ra kết quả ước lượng hoặc các giả thuyết kiểm định. Những phương pháp như vậy tạo ra một cách để đưa ấn tượng chủ quan hoặc yếu tố lý thuyết vào phương pháp phân tích định lượng.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Tin mới lên