Học thuật

Phương pháp Doolittle là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu là Phương pháp Doolittle (Doolittle method) gì?

Phương pháp Doolittle là gì?

Phương pháp Doolittle (Doolittle method) là phương pháp tiếp cận có hệ thống để giải trình đồng thời có số phương trình lớn hơn hoặc bằng do M.H.Doolittle đưa ra.

Phương pháp Doolittle (Doolittle method) là phương pháp tiếp cận có hệ thống để giải trình đồng thời có số phương trình lớn hơn hoặc bằng do M.H.Doolittle đưa ra. Nó liên quan đến việc nhân các phương trình với giá trị nghịch đảo của các hệ số trong mỗi phương trình, sau đó cộng lại và được lời giải bằng số của các ẩn số. Một quá trình kiểm tra tính chính xác tại mỗi giai đoạn được đưa vào trong phương pháp này. Hiện nay nó và các phương pháp khác được thay thế bằng phương pháp ma trận nghịch đảo, một phương pháp thích hợp với việc máy tính hóa quá trình tính toán.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên