Học thuật

Phương trình hành vi là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Phương trình hành vi (behavioural equation) là gì?

Phương trình hành vi là gì?

Phương trình hành vi (behavioural equation) là mối quan hệ được xác định bằng một hàm hay phương trình trong mô hình kinh tế hoặc kinh tế lượng.

Phương trình hành vi (behavioural equation) là mối quan hệ được xác định bằng một hàm hay phương trình trong mô hình kinh tế hoặc kinh tế lượng. Nó phản ánh phản ứng của một cá nhân hay tập hợp cá nhân đối với các kích thích kinh tế (ví dụ hàm tiêu dùng). Thuật ngữ này được sử dụng để phân biệt với mối liên hệ kỹ thuật (ví dụ hàm sản xuất) hay mối liên hệ thể chế (hàm thuế thu nhập) và các đồng nhất thức (dùng để định nghĩa các biến số).

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Tin mới lên