Học thuật

Phương trình Slutzky là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Phương trình Slutzky (Slutsky equation) là gì?

Phương trình Slutzky là gì?

Phương trình Slutzky (Slutsky equation) là phương trình do Slutsky đưa ra

Phương trình Slutzky là gì?

Phương trình Slutzky (Slutsky equation) là phương trình do Slutsky đưa ra. Nó có thể biểu thị một cách đơn giản như sau:

Hiệu ứng giá cả = Hiệu ứng thu nhập + Hiệu ứng thay thế  

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Phương trình Slutsky (Slutsky equation) là một biểu diễn bằng đại số sự tác động của thay đổi mức giá hàng hóa tới lượng cầu hàng hóa bao gồm tác động thay thế và tác động thu nhập. Phương trình mang tên nhà toán học, thống kê học và kinh tế học người Liên Xô Eugen Slutsky (1880-1948). Phương trình Slutsky còn cho thấy sự liên hệ giữa đường cầu Marshall và đường cầu Hicks, trong đó tác động tổng cộng của giá cả tới lượng cầu chính là đường cầu Marshall, còn tác động thay thế chính là đường cầu Hicks.

 

Tin mới lên