Price-earning ratio

Tỷ lệ giá/thu nhập là gì?

Tỷ lệ giá/thu nhập là gì?

Thanh Hằng - 01/11/2018 23:15