Tài chính

PV Drilling đặt mục tiêu doanh thu 3.850 tỷ, tăng cường tìm việc làm mới

(VNF) - Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling, mã chứng khoán: PVD) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ĐHĐCĐ). PV Drilling đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.850 tỷ đồng cho năm 2019.

PV Drilling đặt mục tiêu doanh thu 3.850 tỷ, tăng cường tìm việc làm mới

Toàn cảnh đại hội

Theo Báo cáo của HĐQT, kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2018 (đã được kiểm toán bởi Deloitte Việt Nam) đạt doanh thu 5.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 233 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 198 tỷ đồng. Số giàn khoan hoạt động bình quân trong năm khoảng 3,4 giàn so với bình quan cùng kỳ năm trước vận hành 2,9 giàn; các giàn khoan đều hoạt động an toàn và đạt hiệu suất cao; công tác điều hành tiếp tục được duy trì tốt trong bối cảnh đã thay thế nhiều vị trí quản lý trên giàn khoan từ người nước ngoài sang người Việt Nam và thu nhập giảm nhiều so với những năm trước đây…

Chủ tịch HĐQT công ty, ông Phạm Tiến Dũng chia sẻ, bên cạnh những giải pháp cụ thể cho hoạt động SXKD cho năm 2019, PV Drilling đưa ra những định hướng chiến lược nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của PV Drilling cho cả giai đoạn tiếp theo: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ khoan và dịch vụ kỹ thuật giếng khoan ra thị trường nước ngoài; nỗ lực đưa giàn PV Drilling V (TAD) hoạt động trở lại; tìm kiếm tối đa cơ hội việc làm; tìm kiếm thêm các giải pháp đầu tư; tiếp tục tăng cường công tác quản trị điều hành, quản trị tài chính và nguồn nhân lực, và cuối cùng là thúc đẩy công tác thu hồi nợ.

Còn ông Nguyễn Xuân Cường, Tổng giám đốc PV Drilling cho biết, theo tình hình hợp đồng hiện tại, cùng những dự báo khả quan trong thời gian tới, dự kiến doanh thu năm của PVD sẽ trên 4.000 tỷ đồng và kỳ vọng sẽ vượt kế hoạch.

Với tổng số 360 cổ đông (trực tiếp và thông qua người đại diện ủy quyền) tham dự đại hội, đại diện sở hữu cho 65,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PV Drilling, ĐHĐCĐ đã thông qua nghị quyết về kế hoạch SXKD năm 2019, theo đó sẽ tăng cường tìm kiếm việc làm, chú trọng việc thu hồi công nợ và tiếp tục thực hiện mạnh mẽ các giải pháp cắt giảm chi phí, kiểm soát ngân sách với mục tiêu doanh thu 3.850 tỷ đồng. 

ĐHĐCĐ cũng thông qua các nội dung: Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 và định hướng chiến lược của PV Drilling; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của PV Drilling; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017-2018; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của PV Drilling, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2018; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2018 và Kế hoạch năm 2019; Sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty cho phù hợp với quy định pháp luật mới; Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019.

ĐHĐCĐ cũng nhất trí thông qua việc bầu ông Nguyễn Xuân Cường, Tổng giám đốc là thành viên HĐQT của PV Drlling; thông qua việc bầu ông Nguyễn Văn Toàn là thành viên độc lập HĐQT của PV Drilling và thông qua việc bầu ông Nguyễn Văn Tài là thành viên Ban kiểm soát của PV Drilling với tỷ lệ biểu quyết tán thành cao.

Tin mới lên