Tài chính

PVN gửi ngân hàng 173.600 tỷ đồng lấy lãi

(VNF) – Năm 2017, lợi nhuận sau thuế của PVN đạt 38.336 tỷ đồng, gấp 2,3 lần năm 2016. Đáng chú ý, “siêu tập đoàn” này hiện đang gửi ngân hàng 173.600 tỷ đồng, chiếm 22% tổng tài sản.

PVN gửi ngân hàng 173.600 tỷ đồng lấy lãi

PVN gửi ngân hàng 173.600 tỷ đồng lấy lãi.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), doanh thu thuần năm qua của PVN đạt 271.404 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2016.

Do tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần giảm đáng kể từ mức 85,5% xuống 81,7% nên lợi nhuận gộp năm 2017 của PVN tăng tới 46% lên 50.020 tỷ đồng.

Năm qua, PVN cũng ghi nhận 14.769 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, tăng 19% so với năm 2016. Trong đó, lãi tiền gửi, tiền cho vay là 7.924 tỷ đồng (chiếm 54%); lãi tiền đầu tư Vietsovpetro là 4.953 tỷ đồng (chiếm 34%); lãi chênh lệch tỷ giá là 837 tỷ đồng (chiếm 5,7%).

Trong năm, PVN cũng ghi nhận lợi nhuận bất thường 527 tỷ đồng tiền thanh lý khoản đầu tư, mất quyền kiểm soát tại công ty con.

Về chi phí, năm 2017, chi phí tài chính của PVN đạt 5.761 tỷ đồng, giảm 21% so với năm 2016; trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay (chiếm 82%).

Trong khi đó, chi phí bán hàng đạt 5.264 tỷ đồng, giảm 4,4%; chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 9.475 tỷ đồng, giảm 2,7%.

Kết thúc năm 2017, PVN ghi nhận lợi nhuận trước thuế 48.220 tỷ đồng, tăng 82%. Lợi nhuận sau thuế đạt 38.336 tỷ đồng, gấp 2,3 lần năm 2016.

Tính đến hết ngày 31/12/2017, tổng tài sản của PVN đạt 784.604 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,8% so với hồi đầu năm.

Đáng chú ý, PVN hiện đang có 23.037 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, 49.364 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn không quá 3 tháng và 101.230 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn từ trên 3 tháng đến không quá 1 năm.

Như vậy, tổng lượng tiền gửi ngân hàng của PVN lên đến 173.631 tỷ đồng, chiếm 22% tổng tài sản.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của PVN đến hết ngày 31/12/2017 ở mức 441.983 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,2% sau một năm. Nợ phải trả ở mức 342.621 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,4%; trong đó, tổng nợ vay ở mức 192.723 tỷ đồng, tăng 1,5%.

Tin mới lên