Tài chính

QCG: Doanh thu tài chính èo uột, lãi trước thuế quý II giảm 35 lần còn 7,5 tỷ đồng

(VNF) – Quý II/2019, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) đều sụt giảm mạnh so với cùng kỳ, lần lượt đạt 86 tỷ đồng và 7,5 tỷ đồng.

QCG: Doanh thu tài chính èo uột, lãi trước thuế quý II giảm 35 lần còn 7,5 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý II/2018, doanh thu thuần của QCG đạt 86 tỷ đồng, giảm 3,4 lần; lợi nhuận gộp đạt 11 tỷ đồng, giảm 4,2 lần so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính quý II/2018 chỉ đạt 22 tỷ đồng, giảm hơn 9 lần, do không còn lãi từ việc thanh lý các khoản đầu tư. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng lên 9 tỷ đồng, chi phí quản lý vọt lên 12 tỷ đồng, tất cả khiến lợi nhuận trước thuế quý II/2018 của QCG rơi xuống còn 7,5 tỷ đồng, giảm hơn 35 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của QCG đạt 437 tỷ đồng, giảm 23%; lợi nhuận trước thuế 53,5 tỷ đồng giảm hơn 5 lần.

So với kế hoạch năm đề ra, QCG mới chỉ hoàn thành 24% kế hoạch doanh thu và 16,7% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Về tài sản, tại ngày 30/6/2018, tổng tài sản của QCG là 12.082 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu kỳ. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 9.770 tỷ đồng, tăng 1,8%; tài sản dài hạn là 2.313 tỷ đồng, giảm 27%.

Hàng tồn kho và các khoản phải thu chiếm 80% tổng tài sản của QCG. Cụ thể, hàng tồn kho đạt giá trị 7.123 tỷ đồng, tăng 4%, chủ yếu là bất động sản dở dang. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm nhẹ, đứng ở mức 2.454 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại ngày 30/6/2018 là 7.992 tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu kỳ. Nợ ngắn hạn chiếm 95% tổng nợ phải trả.

Cơ cấu nợ của QCG đáng chú ý với việc Sunny Island ngừng bơm tiền (giữ nguyên mức 2.882,8 tỷ đồng), sự tăng lên của khoản phải trả bên thứ ba (1.500 tỷ đồng) và phải trả bên liên quan (1.949 tỷ đồng).

Trong cơ cấu khoản phải trả bên liên quan (1.949 tỷ đồng), điểm đáng chú ý nhất là sự gia tăng của khoản tiền đến từ gia đình bà Nguyễn Thị Như Loan (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc QCG). Bà Loan đã cho QCG vay 259 tỷ đồng, bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (em gái bà Loan) cho vay 362 tỷ đồng và bà Nguyễn Ngọc Huyền My (con gái bà Loan) cho vay 147 tỷ đồng. Tổng cộng gia đình bà Loan đã bơm vào QCG 769,4 tỷ đồng.

Về nợ vay, nợ vay ngắn hạn của QCG tăng 8,5% so với đầu năm, lên 190 tỷ đồng, trong khi đó nợ vay dài hạn tăng 27% lên 396 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của QCG là 4.090 tỷ đồng, giảm 0,36% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,9 lần.

Tin mới lên