Tài chính

Chủ tịch Quảng Nam: Cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư công sang các dự án giải ngân cao

(VNF) - Để tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, ông Lê Chí Thanh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan căn cứ kết quả giải ngân các tháng còn lại của năm 2021, kiên quyết điều chuyển, cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư công. Nguồn vốn cắt giảm sẽ được điều chuyển cho các dự án có khả năng giải ngân cao. 

Chủ tịch Quảng Nam: Cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư công sang các dự án giải ngân cao

Kế hoạch vốn năm 2021 đến nay, tỉnh đã phân bổ 4.863,753 tỷ đồng, đạt 96,0%. Ảnh: baochinhphu.vn.

Theo đó, nhu cầu bổ sung 3 vốn và các dự án ngân sách tỉnh đang nợ khối lượng xây dựng cơ bản. Trong đó, tỉnh sẽ bố trí cho các dự án đã quyết toán hoàn thành và các dự án có nhu cầu thanh toán nợ khối lượng và giải phóng mặt bằng theo đề nghị của các chủ đầu. 

Ngoài ra, ông Thanh cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh giảm kế hoạch vốn nước ngoài năm 2021 ngân sách Trung ương cấp phát cho tỉnh Quảng Nam, và thống nhất cho địa phương điều chỉnh giảm vốn vay nước ngoài ngân sách Trung ương cấp phát là 200,726 tỷ đồng.

Theo số liệu của UBND tỉnh Quảng Nam, tổng vốn đầu tư công năm 2021 trên toàn tỉnh (không bao gồm các dự án do Trung ương quản lý) sau khi điều chỉnh là 7.307,433 tỷ đồng; trong đó, kế hoạch vốn năm 2021 là 5.015,484 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài 2.291,949 tỷ đồng.

Qua đó, kế hoạch vốn năm 2021 đến nay, tỉnh đã phân bổ 4.863,753 tỷ đồng, đạt 96,0%. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương 1.268,823 tỷ đồng, đạt 100% và vốn ngân sách tỉnh 3.594,930 tỷ đồng, đạt 94,6%.

Tính đến ngày 31/10, tỉnh có tổng vốn đầu tư công năm 2021 các dự án do địa phương quản lý giải ngân 4.355,731 tỷ đồng, đạt 57,3% so với kế hoạch vốn giao đầu năm và đạt 59,6% so với tổng kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh. 

Trong đó, phân theo kế hoạch vốn năm 2021 giải ngân 2.949,182 tỷ đồng, đạt 58,8%; kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài giải ngân 1.406,549 tỷ đồng, đạt 61,4%. Và phân theo vốn ngân sách Trung ương giải ngân 1.060,543 tỷ đồng, đạt 50,8%; vốn ngân sách địa phương 3.295,188 tỷ đồng, đạt 63,1%. 

Đối với kế hoạch vốn năm 2021, toàn tỉnh giải ngân được 2.949,182 tỷ đồng, đạt 58,8% kế hoạch vốn. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 480,440 tỷ đồng, đạt 37,9%. Vốn hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực 374,449 tỷ đồng, đạt 53,5%. Vốn nước ngoài NSTW cấp phát 105,991 tỷ đồng, đạt 18,6%. Nguồn vốn ngân sách địa phương 2.468,742 tỷ đồng, đạt 65,9%.

Bên cạnh đó, vốn trong nước 2.322,464 tỷ đồng, đạt 66,9%. Vốn nước ngoài tỉnh vay lại 146,278 tỷ đồng, đạt 53,2% so với kế hoạch vốn năm 2021 sau khi cắt giảm vốn nước ngoài tỉnh vay lại. 

Đối với kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài, tỉnh giải ngân 1.406,549 tỷ đồng, đạt 61,4%. Trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ 580,103 tỷ đồng, đạt 70,9%. Vốn hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực 296,699 tỷ đồng, đạt 82,8%. Vốn Chương trình MTQG 125,414 tỷ đồng, đạt 79,3% (Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới 59,465 tỷ đồng, đạt 74,6%; Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững 65,949 tỷ đồng, đạt 84,1%). 

Nguồn vốn dự phòng năm 2020 để triển khai thực hiện các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai theo Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 27/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ là 134,4 tỷ đồng, đạt 67,2%. 

Vốn nước ngoài NSTW cấp phát là 23,59 tỷ đồng, đạt 23,1%. Nguồn vốn ngân sách địa phương là 826,446 tỷ đồng, đạt 56,1%. Trong đó, vốn trong nước 821,446 tỷ đồng, đạt 55,9%; vốn nước ngoài tỉnh vay lại 4,450 tỷ đồng, đạt 99,5%.

Tin mới lên