Bất động sản

Quảng Nam muốn chuyển mục đích sử dụng đất rừng để làm đường đến vùng phát triển Sâm Ngọc Linh

(VNF) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, đã nhận được Văn bản số 4006/UBND-KTN ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc báo cáo giải trình các nội dung liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Đường giao thông đến vùng phát triển Sâm Ngọc Linh, tuyến Măng Lùng - Đắk Lây.

Quảng Nam muốn chuyển mục đích sử dụng đất rừng để làm đường đến vùng phát triển Sâm Ngọc Linh

Quảng Nam muốn chuyển mục đích đất rừng để thực hiện Dự án Đường giao thông. Ảnh: Nhuệ Lộc

Sau khi xem xét, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận thấy, hồ sơ Dự án không đủ điều kiện để thẩm định theo quy định. Nguyên nhân là theo Văn bản số 4006/UBND-KTN ngày 22/6/2022, Dự án có thay đổi về quy mô diện tích (tăng 8,9 ha), tuy nhiên, các hồ sơ trình chưa cập nhật theo quy mô diện tích của Dự án.

Cụ thể, tài liệu báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 3397/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 với quy mô sử dụng đất là 17,06 ha, chưa tương ứng với quy mô, diện tích của Dự án hiện tại (26,5 ha); Báo cáo thẩm định số 409/BC-SKHĐT ngày 28/10/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam về đề xuất chủ trương đầu tư Dự án, trong đó xác định diện tích sử dụng đất của Dự án khoảng 6 ha. 

Bên cạnh đó, tờ trình số 6283/TTr-UBND ngày 26/10/2020 và hồ sơ Dự án kèm theo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đến nay đã hơn 17 tháng, kỳ quy hoạch 2016 - 2020 đã kết thúc và đang xây dựng, thực hiện theo các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030. 

Như vậy, đơn vị căn cứ pháp lý để thẩm định hồ sơ trình chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của Dự án đã thay đổi, UBND tỉnh Quảng Nam cần rà soát, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện lại trình tự, thủ tục trình chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tại Văn bản số 4006/UBND-KTN ngày 22/6/2022, UBND tỉnh Quảng Nam có nêu Dự án trước đây được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 4398/BNN-TCLN ngày 8/6/2018 trình Phó Thủ tướng Chính phủ về đề nghị xem xét, giải quyết đối với đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng của tỉnh Quảng Nam, trong đó có tên Dự án. 

Tuy nhiên, tại Văn bản số 4398/BNNTCLN ngày 08/6/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng chỉ đối với 13,83 ha rừng ngoài quy hoạch 3 loại rừng, không tương ứng với quy mô, diện tích, quy hoạch 3 loại rừng của Dự án hiện tại (25,5 ha) như đề nghị của tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 6283/TTr-UBND ngày 26/10/2020. 

Đến nay, Phó Thủ tướng Chính phủ chưa có ý kiến chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của Dự án. 

Ngoài ra, tại Văn bản số 4006/UBND-KTN ngày 22/6/2022, UBND tỉnh Quảng Nam xác định trong tổng số 26,5 ha rừng đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng của Dự án có 15,65 ha rừng tự nhiên, thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh. 

Do vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam nghiên cứu, rà soát hướng tuyến, vị trí chuyển mục đích sử dụng rừng của Dự án đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp và pháp luật có liên quan.

Sau khi nhận phản hồi, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT căn cứ nội dung trả lời của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Văn bản trên để chỉ đạo, hướng dẫn chủ đầu tư, các đơn vị liên quan lập đầy đủ hồ sơ thủ tục trình quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Đường giao thông đến vùng phát triển Sâm Ngọc Linh, tuyến Măng Lùng - Đắk Lây đảm bảo đúng quy định hiện hành

Tin mới lên