Tiêu điểm

Quốc hội đồng ý cho TP. HCM hưởng 100% số thu từ cổ phần hóa DNNN

(VNF) - Với 460 đại biểu tán thành, tương đương tỷ lệ 93,69%, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. HCM.

Quốc hội đồng ý cho TP. HCM hưởng 100% số thu từ cổ phần hóa DNNN

Ảnh minh họa.

Theo Nghị quyết này, về quản lý đất đai, giao HĐND Thành phố quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10ha trở lên, nhằm phân cấp cho HĐND Thành phố quyết định tạo điều kiện để giảm thủ tục hành chính, giúp Thành phố chủ động trong việc sử dụng đất để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Về quản lý đầu tư, theo quy định của pháp luật hiện hành, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm A thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Để đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian triển khai thực hiện và tăng cường tính tự chủ cho Thành phố, việc phân cấp thẩm quyền này cho HĐND Thành phố quyết định. 

Các dự án nhóm A sử dụng toàn bộ hoặc một phần nguồn vốn ngân sách trung ương vẫn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Về quản lý tài chính - ngân sách Nhà nước, HĐND Thành phố đề xuất để Chính phủ xem xét, trình UBTVQH quyết định áp dụng trên địa bàn Thành phố thí điểm tăng mức thuế hoặc thuế suất đối với một số hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường. Mức tăng thuế hoặc thuế suất không quá 25% so với mức thuế hoặc thuế suất hiện hành.

Ngân sách Thành phố được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách thu quy định.

Thành phố được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước về cho Thành phố vay lại với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 90% số thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp.

Hằng năm, Chính phủ trình UBTVQH quyết định bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách Thành phố tương ứng 70% số tăng thu ngân sách trung ương từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách Thành phố so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

Ngân sách Thành phố được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn với tài sản trên đất theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý trên địa bàn Thành phố (trừ các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh).

Đáng chú ý là ngân sách Thành phố được hưởng số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước do UBND Thành phố quản lý và phần thu được từ thoái vốn Nhà nước tại các tổ chức kinh tế do Ủy ban nhân dân Thành phố làm đại diện chủ sở hữu.

Thành phố sử dụng nguồn thu này và ngân sách Thành phố để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, kể cả đầu tư cho các dự án chống ngập của Thành phố; ngân sách trung ương không bổ sung cho Thành phố 10.000 tỷ đồng để thực hiện các dự án này như dự kiến trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Về Cơ chế ủy quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố quản lý. Chủ tịch UBND Thành phố được ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp quận, huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND Thành phố.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2018. Chính phủ sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết này báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2020, tổng kết thực hiện Nghị quyết này báo cáo tại kỳ họp cuối năm 2022 và đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về các cơ chế, chính sách đã thực hiện thí điểm.

Tin mới lên