Bất động sản

Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư đường vành đai 3 TP. HCM

(VNF) - Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 TP. HCM vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 95,38% tổng số Đại biểu Quốc hội.

Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư đường vành đai 3 TP. HCM

Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 TP. HCM kết nối TP. HCM với tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương, tỉnh Long An và các địa phương khác trong vùng (Ảnh minh họa).

Theo nghị quyết, UBND TP. HCM chịu trách nhiệm là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện dự án để bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ toàn dự án.

Trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án trong thời gian Quốc hội không họp, Quốc hội ủy quyền Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. 

Bằng nghị quyết này, Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 TP. HCM với mục tiêu đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối TP. HCM với tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương, tỉnh Long An và các địa phương khác trong vùng.

Ảnh: Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 TP. HCM.

Dự án sẽ đầu tư xây dựng khoảng 76,34 km đường, chia thành 8 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công.

Nhu cầu sử dụng đất của dự án ước tính sơ bộ khoảng 642,7ha, trong đó: đất trồng lúa khoảng 70,24ha, đất nông nghiệp khác khoảng 103,52ha, đất rừng sản xuất khoảng 16,82ha, đất dân cư khoảng 64,1ha, đất trồng cây lâu năm khoảng 229,62ha, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 11,2ha và đất khác khoảng 147,2ha.

Dự án sẽ giải phóng mặt bằng toàn tuyến một lần theo quy mô quy hoạch, trừ đoạn Tân Vạn - Bình Chuẩn đã đầu tư.

Tổng mức đầu tư của dự án dự kiến là 75.378 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 là 61.056 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương là 29.676 tỷ đồng.

Trong tổng nguồn vốn ngân sách địa phương, TP. HCM sẽ cân đối 19.449 tỷ đồng, tỉnh Đồng Nai 1.567 tỷ đồng, tỉnh Bình Dương là 7.808 tỷ đồng và tỉnh Long An là 852 tỷ đồng.

Bắt đầu thực hiện từ năm 2022, dự án dự kiến cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026.

Trong 2 năm kể từ khi nghị quyết được Quốc hội thông qua, cho phép người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc chỉ định thầu trong quá trình triển khai thực hiện Dự án đối với các gói thầu tư vấn, gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật; các gói thầu thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trình tự, thủ tục thực hiện chỉ định thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Bên cạnh đó, trong 2 năm kể từ khi nghị quyết được Quốc hội thông qua, cho phép trong giai đoạn triển khai Dự án, nhà thầu thi công không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nằm trong Hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ Dự án; việc khai thác mỏ khoáng sản quy định tại khoản này được thực hiện đến khi hoàn thành Dự án. Nhà thầu thi công có trách nhiệm thực hiện đánh giá tác động môi trường; chịu sự quản lý, giám sát đối với việc khai thác, sử dụng khoáng sản; nộp thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ bảo vệ, cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật.
 

Tin mới lên