Học thuật

Quỹ dự phòng là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Quỹ dự phòng hay quỹ dự trữ (provision) là gì?

Quỹ dự phòng là gì?

Quỹ dự phòng hay quỹ dự trữ (provision) là số tiền trích ra từ lợi nhuận để đề phòng những khoản chi phí có thể phát sinh trong tương lai.

Quỹ dự phòng hay quỹ dự trữ (provision) là số tiền trích ra từ lợi nhuận để đề phòng những khoản chi phí có thể phát sinh trong tương lai. Các loại quỹ dự phòng phổ biến nhất là: quỹ dự phòng cho các khoản nợ khó đòi và quỹ dự phòng cho các tổn thất chưa được xử lý. Mục tiêu của quỹ dự phòng là tránh thổi phồng lợi nhuận bằng cách đảm bảo rằng tất cả các khoản chi phí phát sinh đề được tính đến, mặc dù trong nhiều trường hợp, người ta chưa biết chính xác chúng là bao nhiêu.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Quỹ dự phòng sẽ được ghi nhận nếu các tiêu chí sau được đáp ứng:

  • Một chủ thể có nghĩa vụ hiện tại là kết quả của một sự kiện trong quá khứ;
  • Có khả năng là có một dòng chảy ra của các nguồn lực thể hiện lợi ích kinh tế bị yêu cầu để giải quyết nghĩa vụ;
  • Số lượng tiền để thực hiện nghĩa vụ có thể được ước tính một cách đáng tin cậy 
  • Có một tuyên bố hiện hành cụ thể rằng chủ thể sẽ chấp nhận một số trách nhiệm nhất định và các bên khác có kỳ vọng hợp lệ rằng chủ thể này sẽ thực hiện trách nhiệm của mình.

Tuy nhiên, không có quỹ dự phòng nào cần được ghi nhận cho các chi phí cần phải phát sinh để hoạt động trong tương lai. Ngoài ra, nghĩa vụ luôn luôn liên quan đến một bên khác có nghĩa vụ được trả nợ (ngay cả khi bên này không được biết).

Tin mới lên