Học thuật

Quỹ hưu trí là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Quỹ hưu trí (pension fund) là gì? Phân loại các chương trình hưu trí.

Quỹ hưu trí là gì?

Quỹ hưu trí (pension fund) là định chế tài chính quản lý tiền hưu trí tự nguyện và theo hợp đồng của cá nhân, công ty và chính phủ.

Quỹ hưu trí là gì?

Quỹ hưu trí (pension fund) là định chế tài chính quản lý tiền hưu trí tự nguyện và theo hợp đồng của cá nhân, công ty và chính phủ. Quỹ hưu trí hàng ngày thu tiền đóng góp của người thuê lao động và người lao động, cũng như thanh toán tiền cho những người về hưu. Quỹ hưu trí chuyên môn hóa vào các khoản đầu tư dài hạn như mua cổ phiếu, trái phiếu công ty, chứng khoán chính phủ và bất động sản.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Phân loại các chương trình hưu trí

Có hai loại chương trình hưu trí chính:

Chương trình hưu trí xác định mức độ trợ cấp: người sử dụng lao động bảo đảm rằng nhân viên nhận được một lượng lợi ích nhất định khi nghỉ hưu, bất kể kết quả của các khoản đầu tư bằng tiền đóng góp. Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm cho một khoản thanh toán lương hưu cụ thể cho người nghỉ hưu (số tiền được xác định theo công thức, thường dựa trên thu nhập và số năm phục vụ), và nếu tài sản trong kế hoạch lương hưu không đủ để trả các khoản trợ cấp, công ty chịu trách nhiệm cho phần còn lại của khoản thanh toán. 

Chương trình hưu trí xác định mức độ đóng góp: người sử dụng lao động thực hiện các kế hoạch đóng góp cụ thể cho công nhân, thường phù hợp với các mức độ khác nhau dữ vào những đóng góp của nhân viên. Lợi ích cuối cùng mà nhân viên nhận được phụ thuộc vào hiệu quả đầu tư của chương trình. Trách nhiệm của công ty chỉ làdừng lại ở việc trả một khoản đóng cụ thể. 

Thông thường, "chương trình hưu trí" có nghĩa là chương trình hưu trí xác định mức độ trợ cấp, với một khoản thanh toán được thiết lập, được tài trợ và kiểm soát hoàn toàn bởi người sử dụng lao động.

 

Tin mới lên