Học thuật

Quỹ Phát triển châu Phi là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Quỹ Phát triển châu Phi (Africa Development Fund) là gì?

Quỹ Phát triển châu Phi là gì?

Quỹ Phát triển châu Phi (Africa Development Fund) là tổ chức liên chính phủ thành lập năm 1972 nhằm trợ giúp cho Ngân hàng Phát triển châu Phi trong việc thúc đẩy sự nghiệp phát triển và hòa nhập các nước thành viên.

Quỹ Phát triển châu Phi (Africa Development Fund) là tổ chức liên chính phủ thành lập năm 1972 nhằm trợ giúp cho Ngân hàng Phát triển châu Phi trong việc thúc đẩy sự nghiệp phát triển và hòa nhập các nước thành viên. Ban đầu Quỹ được thành lập để cho phép các nước xuất khẩu vốn kiểm soát phần góp vốn của mình, nhưng hiện nay nó còn tạo điều kiện cho Ngân hàng Phát triển châu Phi đưa các nguồn vốn từ ngoài châu Phi vào cơ cấu đầu tư của mình.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Quỹ Phát triển Châu Phi (ADF) được thành lập vào năm 1972, và bắt đầu hoạt động vào năm 1974. Được quản lý bởi Ngân hàng Phát triển Châu Phi, nó bao gồm, cho đến nay, 32 nước đóng góp và tạo ra lợi ích cho 38 quốc gia. 38 quốc gia đủ "điều kiện ADF" bao gồm những nước đang gia tăng năng lực kinh tế và hướng tới việc trở thành thị trường mới nổi — cũng như những thị trường còn yếu và cần hỗ trợ đặc biệt cho các cấp dịch vụ cơ bản. 

Tin mới lên