Học thuật

Quỹ Phát triển Kinh tế và Xã hội A rập là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Quỹ Phát triển Kinh tế và Xã hội A rập (Arab Fund for Economic and Social Development) là gì?

Quỹ Phát triển Kinh tế và Xã hội A rập là gì?

Quỹ Phát triển Kinh tế và Xã hội A rập (Arab Fund for Economic and Social Development) là tổ chức liên chính phủ thành lập năm 1968 để hỗ trợ cho quá trình phát triển kinh tế và xã hội của các nước A rập.

Quỹ Phát triển Kinh tế và Xã hội A rập (Arab Fund for Economic and Social Development) là tổ chức liên chính phủ thành lập năm 1968 để hỗ trợ cho quá trình phát triển kinh tế và xã hội của các nước A rập. Hoạt động của Quỹ bao gồm việc cung cấp vốn và hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án phát triển, cũng như khuyển khích hoạt động đầu tư vào các nước thành viên.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Quỹ Phát triển Kinh tế và Xã hội A rập (Quỹ Ả Rập), có trụ sở tại Bang Kuwait, là một tổ chức tài chính khu vực Ả Rập tập trung tài trợ phát triển kinh tế và xã hội bằng cách tài trợ cho các dự án đầu tư công và tư nhân, cung cấp tài trợ và chuyên môn. Các hoạt động của Quỹ Ả Rập được đặc trưng bởi một số khía cạnh quan trọng làm cho nó trở thành một mô hình hợp tác và hội nhập kinh tế Ả Rập, và phản ánh hành động chung của Ả Rập.

Với tất cả các nước Ả Rập là thành viên của mình và tập trung vào phát triển kinh tế và xã hội ảnh hưởng đến cùng một quốc gia, Quỹ Ả Rập cẩn thận tuân thủ các hướng dẫn về tính trung lập trong việc theo đuổi các hoạt động của mình và tự tổ chức theo các quy tắc cơ bản để đảm bảo độc lập khỏi các cân nhắc chính trị khi tiến hành hoạt động.

Quỹ Ả Rập tìm cách đáp ứng nhu cầu phát triển của các nước thành viên và đồng thời đảm bảo tính khả thi và minh bạch trong tất cả các dự án của mình. Trong bối cảnh này, khía cạnh quan trọng nhất trong hoạt động của Quỹ Ả Rập là xem xét thứ tự của dự án và các chính sách do các nước thành viên thiết lập để không áp đặt bất kỳ điều kiện kinh tế hoặc tài chính nào can thiệp vào các chính sách đó.

Tin mới lên