M&A

Rạng Đông góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm BK Fund

Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã RAL, sàn HoSE) vừa có quyết định rót vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm.

Rạng Đông góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm BK Fund

Kế hoạch đầu tư của Rạng Đông trong năm 2020 là 230 tỷ đồng

Quỹ đầu tư RAL sắp góp vốn là Quỹ BK Fund, đây là quỹ đầu tư mạo hiểm chuyên đầu tư vào các hoạt động khởi nghiệp sang tạo. Số tiền góp vốn là 3 tỷ đồng.

Rạng Đông hiện có vốn chủ sở hữu là 910 tỷ đồng, nợ phải trả là 2.224 tỷ đồng. Trong đó, riêng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 1.440,8 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2020, Công ty đạt doanh thu thuần là 2.036,2 tỷ đồng (cùng kỳ 1.804 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế nửa đầu 2020 đạt 138 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 96,4 tỷ đồng).

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty có 2 phương án kinh doanh.

Phương án 1 doanh thu 3.400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp 200 tỷ đồng, cổ tức 50% trả bằng tiền mặt, chia 2 đợt mỗi đợt 25%.

Phương án 2 doanh thu 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng, cổ tức trả 30% vốn điều lệ bằng tiền mặt, chia 2 đợt mỗi đợt 15%.

Kế hoạch đầu tư năm 2020 của Công ty là 230 tỷ đồng, trước đó hoạt động đầu tư thực hiện năm 2019 là 66,6 tỷ đồng.

Ngày 24/9, Rạng Đông cũng thực hiện việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 25% bằng tiền mặt. Theo đó, phương án cổ tức đã được Công ty thực hiện theo phuơng án kinh doanh 1 với cổ tức mỗi đợt 25%.

Tổng số tiền chi trả cổ tức theo đó sẽ là 28,75 tỷ đồng. Theo đó, những cổ đông đã lưu ký sẽ nhận cổ tức theo kênh tại các công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản, các cổ đông chưa lưu ký nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Rạng Đông.

Tin mới lên