Tài chính

Ricons: 6 tháng lãi trước thuế 159 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng tăng gấp 7 lần đầu năm

(VNF) – 6 tháng đầu năm 2018, doanh thu thuần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons đạt 3.030 tỷ đồng, tăng 52%; lợi nhuận trước thuế đạt 159 tỷ đồng, tăng 68,7% so với cùng kỳ năm trước.

Ricons: 6 tháng lãi trước thuế 159 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng tăng gấp 7 lần đầu năm

Ricons lãi trước thuế 159 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Quý II/2018, doanh thu thuần của Ricons đạt 2.032 tỷ đồng, tăng 54,6%; lợi nhuận gộp đạt 111,5 tỷ đồng, tăng 37,8% so với cùng kỳ.

Trong quý, doanh thu tài chính của Ricons tăng 18 lần, đạt 21,7 tỷ đồng. Lợi nhuận khác đạt 8 tỷ đồng nhờ hoàn nhập chi phí công trình phải trả lớn hơn chi phí thực tế phát sinh và hoàn nhập chi phí dự phòng bảo hành công trình.

Trong khi đó, các loại chi phí lại không có biến động mạnh: chi phí bán hàng 3,4 tỷ đồng (giảm 1,3 tỷ đồng), chi phí quản lý doanh nghiệp 25 tỷ đồng (tăng 6 tỷ đồng), chi phí tài chính chỉ là 123 triệu đồng.

Điều này dẫn tới lợi nhuận trước thuế quý II/2018 của Ricons đạt 112,7 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của Ricons đạt 3.030 tỷ đồng, tăng 52%; lợi nhuận gộp đạt 174 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ.

Nhờ kết quả quý II tốt, doanh thu tài chính 6 tháng đạt 31,5 tỷ đồng, tăng 8,7 lần. Lợi nhuận khác đạt 11 tỷ đồng. Doanh thu cao nên dù chi phí quản lý tăng tới 45%, lên 51,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 6 tháng vẫn đạt 159 tỷ đồng, tăng 68,7% so với cùng kỳ.

Về tài sản, tại ngày 30/6/2018, tổng tài sản của Ricons là 3.423 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn 3.060 tỷ đồng, tăng 32,7%; tài sản dài hạn là 362 tỷ đồng, tăng 17%.

Trong cơ cấu tài sản của Ricons, đáng chú ý là lượng tiền gửi ngân hàng đã tăng rất mạnh so với đầu năm, đạt 995 tỷ đồng, tăng 6,8 lần.

Nợ phải trả của Ricons tại ngày 30/6/2018 là 1.809 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. 99,7% nợ phải trả của Ricons là nợ ngắn hạn, trong đó lớn nhất là khoản “phải trả người bán ngắn hạn” (1.195 tỷ đồng).

Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/6/2018 là 1.613 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với đầu năm.

Tin mới lên