Tài chính

Ricons: Quý III thăng hoa, tiến sát mục tiêu doanh thu 10.000 tỷ

(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons có quý III/2022 rực rỡ với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ. Với kết quả lũy kế 9 tháng ấn tượng, Ricons đã tiến rất gần tới mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm nay.

Ricons: Quý III thăng hoa, tiến sát mục tiêu doanh thu 10.000 tỷ

Ricons: Quý III thăng hoa, tiến sát mục tiêu doanh thu 10.000 tỷ

Quý III/2022, doanh thu thuần của Ricons đạt 3.591 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ năm trước, chỉ kém Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (3.778 tỷ đồng) và vượt qua Coteccons (3.113 tỷ đồng).

Lợi nhuận gộp tăng 75%, đạt 70 tỷ đồng. Song do giá vốn tăng cao nên biên lợi nhuận gộp giảm từ 2,05% xuống 1,9%. 

Trong quý, hoạt động tài chính ghi nhận doanh thu tăng hơn 3 lần, đạt 26 tỷ đồng, do Ricons ghi nhận thêm 13 tỷ đồng khoản cổ tức được chia.

Đáng chú ý, công ty phát sinh 5 tỷ đồng chi phí tài chính, đều là chi phí lãi vay, cùng kỳ không ghi nhận khoản này. Chi phí quản lý cũng tăng 52%, đạt 44 tỷ đồng. 

Dù vậy, kết quý III, lợi nhuận trước thuế của Ricons vẫn tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 43 tỷ đồng. 

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần tăng 67%, đạt 8.356 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm 5%, đạt 173 tỷ đồng do giá vốn tăng cao; biên lợi nhuận gộp cũng giảm còn 2,07%. 

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng thêm 20 tỷ đồng, đạt 49 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ricons có thêm 15 tỷ đồng lợi nhuận khác, tăng đột biến gấp 7 lần.

Bởi vậy, khép lại 9 tháng, công ty có 103 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 26%. Lợi nhuận sau thuế đạt 80,5 tỷ đồng, tăng 29%. 

Năm 2022, Ricons đặt kế hoạch doanh thu 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 100 tỷ đồng, lần lượt tăng 24% và 25% so với thực hiện trong năm 2021. Với kết quả kinh doanh 9 tháng nêu trên, Ricons có khả năng sẽ lần đầu tiên chạm đến ngưỡng 10.000 tỷ đồng doanh thu.

Về tài sản, tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của Ricons tăng 19% so với đầu năm, đạt 6.515 tỷ đồng. Lượng tiền và tương đương tiền tăng mạnh 98%, đạt 593 tỷ đồng; khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (là trái phiếu có kỳ hạn dưới 1 năm và tiền gửi ngân hàng) tăng 4 lần, đạt 990 tỷ đồng. 

Điểm đáng chú ý trong cơ cấu tổng tài sản của Ricons là các khoản phải thu ngắn hạn, dù chiếm quá nửa tổng tài sản (57%) nhưng đã giảm so với giai đoạn trước, đạt 3.728 tỷ đồng (giai đoạn 2020 - 2021 khoản phải thu lần lượt chiếm 69% và 80% tổng tài sản).

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết thúc quý III/2022 là 4.880 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm, hầu hết là nợ ngắn hạn. Trong cơ cấu nợ phải trả của Ricons, chiếm 55% là các khoản phải trả (phải trả người bán ngắn hạn và người mua trả tiền trước ngắn hạn), đạt 2.697 tỷ đồng. 

Nợ vay ngắn hạn của Ricons đã tăng gấp đôi so với đầu năm, đạt 548 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu đã tăng từ 1,6 lần lên 2 lần. 

Dòng tiền kinh doanh 9 tháng của Ricons dương 658,5 tỷ đồng (cùng kỳ âm 220,5 tỷ đồng) do tăng các khoản phải trả (659 tỷ đồng).

Đáng chú ý, trong kỳ, dòng tiền vay/trả của công ty tăng mãnh liệt, đạt 860 tỷ đồng/551 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ công ty chỉ đi vay 5 tỷ đồng. 

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ dương 293 tỷ đồng, giúp lượng tiền và tương đương tiền cuối kỳ tăng lên 593 tỷ đồng. 

Tin mới lên