Sân golf do người Pháp xây dựng

Vua Bảo Đại và thú chơi golf

Vua Bảo Đại và thú chơi golf

Lê Tiên Long - 06/05/2022 09:41