Sơ kết 6 tháng thực hiện dịch vụ chuyển mạng giữ số