Học thuật

Sản lượng là gì? Tìm hiểu bảng cân đối liên ngành

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Sản lượng hay đầu ra (output) là gì? Tìm hiểu bảng cân đối liên ngành

Sản lượng là gì? Tìm hiểu bảng cân đối liên ngành

Sản lượng hay đầu ra (output) là hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra bằng cách kết hợp các đầu vào nhân tố.

Sản lượng là gì?

Sản lượng hay đầu ra (output) là hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra bằng cách kết hợp các đầu vào nhân tố. Để thuận tiện cho phân tích, trong bảng cân đối liên ngành, người ta còn gọi sản lượng là đầu ra.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tìm hiểu bảng cân đối liên ngành

Bảng cân đối liên ngành là công cụ mô tả toàn diện bức tranh kinh tế của đất nước từ công nghệ sản xuất được áp dụng để tạo ra sản phẩm (biểu thị bởi các hệ số chi phí sản xuất) đến sử dụng kết quả sản xuất do nền kinh tế trong nước tạo ra và nhập khẩu (phản ánh qua cơ cấu tích lũy, tiêu dùng và xuất khẩu) và thu nhập được tạo ra từ sản xuất (cơ cấu thu của người lao động; khấu hao tài sản cố định; thuế sản xuất và thặng dư sản xuất).

Bên cạnh việc mô tả đầy đủ bức tranh kinh tế của đất nước, bảng cân đối liên ngành là công cụ/mô hình kinh tế dùng để phân tích và dự báo rất hữu hiệu, giúp cho các nhà quản lý và điều hành kinh tế đưa ra những quyết định, những giải pháp kinh tế - xã hội có lợi cho quá trình phát triển của đất nước.

Qua bảng cân đối liên ngành của một số thời kỳ, các nhà quản lý điều hành nền kinh tế, các nhà nghiên cứu và đông đảo người sử dụng sẽ thấy được công nghệ sản xuất của nền kinh tế thay đổi như thế nào; sẽ thấy được chất lượng tăng trưởng kinh tế của từng thời kỳ; thấy được vai trò của các ngành kinh tế theo nghĩa thúc đẩy sự phát triển của các ngành qua các liên kết xuôi và liên kết ngược của chúng.

Tin mới lên