Học thuật

Sản phẩm dở dang là gì? Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Sản phẩm dở dang (work in process) là gì? Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang.

Sản phẩm dở dang là gì? Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang

Sản phẩm dở dang hay bán thành phẩm (work in progress) là hàng hóa vẫn còn nằm trong quá trình sản xuất để có được hình dạng cuối cùng.

Sản phẩm dở dang là gì?

Sản phẩm dở dang hay bán thành phẩm (work in progress) là hàng hóa vẫn còn nằm trong quá trình sản xuất để có được hình dạng cuối cùng. Nguyên liệu, sản phẩm dở dang và dự trữ thành phẩm tạo thành mức đầu tư hàng tồn kho của doanh nghiệp.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang

Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang là xác định và tính toán phần chi phí sản xuất còn nằm trong phần sản phẩm dở dang cuối kỳ là một trong những yếu tố quyết định tính hợp lý của giá thành sản xuất sản phẩm hoàn thành trong kỳ. Các thông tin về sản phẩm dở dang không những ảnh hưởng đến trị giá hàng tồn kho trên bảng cân đối kế toán mà còn ảnh hưởng đến lợi nhuận trên báo cáo kết quả kinh doanh khi thành phẩm xuất bán trong kỳ.

Tuỳ theo đặc điểm tình hình cụ thể về tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ, cơ cấu chi phí, yêu cầu trình độ quản lý của từng doanh nghiệp mà vận dụng phương pháp kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang thích hợp. Vì vậy kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang có ý nghĩa rất quan trọng trong kế toán doanh nghiệp.

Tin mới lên