Học thuật

Sản phẩm doanh thu bình quân là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Sản phẩm doanh thu bình quân (average revenue product) là gì?

Sản phẩm doanh thu bình quân là gì?

Sản phẩm doanh thu bình quân (average revenue product) là đại lượng tính được bằng cách lấy sản phẩm hiện vật bình quân (APP) của một đầu vào (lao dộng, tư bản) nhân với doanh thu bình quân.

Sản phẩm doanh thu bình quân (average revenue product) là đại lượng tính được bằng cách lấy sản phẩm hiện vật bình quân (APP) của một đầu vào (lao dộng, tư bản) nhân với doanh thu bình quân. Vì doanh thu bình quân (ARP) bằng 

ARP= P X APP

Ví dụ, sản phẩm doanh thu bình quân của lao động ARPL=P x APPL

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Sản phẩm doanh thu bình quân là doanh thu trên mỗi đơn vị được tạo ra bởi việc sử dụng hoặc tận dụng số lượng khác nhau của một đầu vào biến đổi. Nó liên quan chặt chẽ đến khái niệm sản phẩm bình quân (hoặc sản phẩm vật lý bình quân). Sản phẩm vật lý bình quân cho biết tổng sản lượng đơn vị từ việc sử dụng một số lượng nhất định của một đầu vào biến đổi. Sản phẩm doanh thu trung bình cũng liên quan chặt chẽ đến khái niệm doanh thu bình quân. Doanh thu bình quân là doanh thu trên mỗi đơn vị là kết quả từ việc sản xuất một số lượng đầu ra nhất định.

Tin mới lên