Học thuật

Sản phẩm doanh thu cận biên là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Sản phẩm doanh thu cận biên ( marginal revenue product - MRP) là gì?

Sản phẩm doanh thu cận biên là gì?

Sản phẩm doanh thu cận biên (marginal revenue product - MRP) là doanh thu tăng thêm do sử dụng thêm một đơn vị đầu vào nhân tố để sản xuất và bán thêm một đơn vị sản phẩm.

Sản phẩm doanh thu cận biên (marginal revenue product - MRP) là doanh thu tăng thêm do sử dụng thêm một đơn vị đầu vào nhân tố để sản xuất và bán thêm một đơn vị sản phẩm. Sản phẩm doanh thu cận biên của một nhân tố được tính bằng sản phẩm hiện vật cận biên của nhân tố đó nhân với giá sản phẩm. Sản phẩm doanh thu cận biên cùng với chi phí nhân tố cận biên cho biết công ty cần sử dụng bao nhiêu đầu vào nhân tố để tối đa hóa lợi nhuận.

Có thể minh họa điều này bằng việc sử dụng lao động trong điều kiện thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Trong thị trường lao động cạnh tranh hoàn hảo, mức lương và lượng lao động cân bằng (We và Qe trong hình a và b) được xác định bằng giao điểm của hai đường cung và cầu về lao động trên thị trường. Vì chỉ sử dụng một phần rất nhỏ lao động trên thị trường, nên mỗi doanh nghiệp không thể gây ảnh hưởng quyết định tới mức lương. Do đó mức lương và chi phí lao động cận biên (MFC) đối với một doanh nghiệp được coi là cố định - một công nhân được thuê thêm làm tăng tổng chi phí nhân tố của doanh nghiệp một lượng đúng bằng mức lương hiện hành trên thị trường.

Sản phẩm doanh thu cận biên của công ty giảm vì ngay trong điều kiện cạnh tranh và giá sản phẩm không đổi, sản phẩm hiện vật cận biên vẫn giảm do quy luật lợi suất giảm dần đối với đầu vào lao động. Doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận bằng cách sử dụng thêm công nhân tới điểm (Qc trong hình a) mà tại đó phần đóng góp cho doanh thu (MRP) của người công nhân mới thuê bằng số tiền lương phải trả thêm (MFC).

Hình. Sản phẩm doanh thu cận biên

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Chủ doanh nghiệp thường xuyên sử dụng phân tích MRP để đưa ra quyết định sản xuất quan trọng. Ví dụ, một nông dân muốn biết có nên mua máy kéo chuyên dụng khác để gieo hạt và thu hoạch lúa mì hay không. Nếu máy kéo phụ cuối cùng có thể sản xuất thêm 3.000 giạ lúa mì (MPP) và mỗi khóm bổ sung được bán trên thị trường với giá 5 đô la (giá sản phẩm hoặc doanh thu cận biên), MRP của máy kéo là 15.000 đô la.

Tin mới lên