Học thuật

Sản phẩm hiện vật bình quân là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Sản phẩm hiện vật bình quân (average physical product) là gì?

Sản phẩm hiện vật bình quân là gì?

Sản phẩm hiện vật bình quân (average physical product) là sản lượng bình quân do một đơn vị đầu vào nhân tố biến đổi sản xuất ra trong lý thuyết ngắn hạn về cung (với giả định có một lượng của đầu vào nhân tố cố định).

Sản phẩm hiện vật bình quân là gì?

Sản phẩm hiện vật bình quân (average physical product) là sản lượng bình quân do một đơn vị đầu vào nhân tố biến đổi sản xuất ra trong lý thuyết ngắn hạn về cung (với giả định có một lượng của đầu vào nhân tố cố định).

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Tin mới lên