Học thuật

Sản phẩm quốc dân là gì? Tìm hiểu về GNP và GNI

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Sản phẩm quốc dân (national product) là gì ? Tìm hiểu về GNP và GNI.

Sản phẩm quốc dân là gì? Tìm hiểu về GNP và GNI

Sản phẩm quốc dân (national product) là tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ cuối cùng do các nhân tố sản xuất trong nước sản xuất ra trong một thời kỳ nhất định.

Sản phẩm quốc dân là gì ?

Sản phẩm quốc dân (national product) là tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ cuối cùng do các nhân tố sản xuất trong nước sản xuất ra trong một thời kỳ nhất định. Nó là khái niệm chung để chỉ tổng sản phẩm quốc dân (GNP), sản phẩm quốc dân ròng (NNP), hay thu nhập quốc dân (NI).

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tìm hiểu về GNP và GNI

GNI là từ viết tắt trong tiếng Anh của Gross National Income, tức Tổng thu nhập quốc gia hay Tổng thu nhập quốc dân. Giá trị của nó tương đương với giá trị của GNP. Tuy nhiên, người ta phân biệt chúng, do cách thức tiếp cận vấn đề là dựa trên các cơ sở khác nhau. GNP dựa trên cơ sở sản xuất ra sản phẩm mới, còn GNI dựa trên cơ sở thu nhập của công dân. Điều này là quan trọng để tiếp cận các khái niệm NNP và NNI. Khi đó phải tính đến khấu hao và các loại thuế gián tiếp, và NNI sẽ luôn luôn nhỏ hơn NNP một lượng bằng giá trị của thuế gián tiếp.

Tin mới lên