Ngân hàng

Sau kiểm toán, lợi nhuận Sacombank ‘bốc hơi’ 76%, nợ xấu tăng 3.100 tỷ

(VNF) – Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Sacombank "bốc hơi" 76%, còn 88,6 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ xấu nội bảng lại tăng thêm 3.102 tỷ đồng, đạt 13.745 tỷ đồng, nâng tỷ lệ nợ xấu nội bảng lên 6,91%, từ mức 5,35% trước kiểm toán.

Sau kiểm toán, lợi nhuận Sacombank ‘bốc hơi’ 76%, nợ xấu tăng 3.100 tỷ

Sacombank vừa chính thức công bố báo cáo tài chính kiểm toán sau nhiều lần lỡ hẹn

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016, theo đó, lợi nhuận sau thuế năm 2016 trên Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất sau kiểm toán của Sacombank giảm 283,9 tỷ đồng.

Trước đó, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2016, lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Sacombank là 372,5 tỷ đồng. Như vậy, sau kiểm toán, lợi nhuận của Sacombank đã "bốc hơi" 76%.

Theo giải trình từ phía Sacombank, có tổng cộng 9 nguyên nhân dẫn đến chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán như trên.

Đầu tiên, thu nhập lãi thuần Sacombank giảm 1.098,7 tỷ đồng do thoái lãi dự thu đối với các khoản cho vay bị hạ nhóm. Thứ hai, thu từ hoạt động dịch vụ tăng 11,6 tỷ đồng.

Tiếp đến, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm 2 tỷ đồng do bổ sung bút toán loại trừ giao dịch nội bộ với công ty con. Thứ tư, lãi mua bản chứng khoán đầu tư tăng 36,7 tỷ đồng do hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư.

Thứ năm, lãi thuần từ hoạt động khác tăng 507,2 tỷ đồng do bổ sung khoản thu nhập từ bán tài sản cấn trừ nợ, điều chỉnh (giảm) sang khoản thu nhập góp vốn mua cổ phần cho đúng tính chất tài khoản.

Thứ sáu, thu nhập góp vốn mua cổ phần tăng 22,8 tỷ đồng do điều chỉnh (tăng) từ khoản thu nhập từ hoạt động khác cho đúng tính chất tài khoản.

Về chi phí, chi phí hoạt động giảm 142 tỷ đồng chủ yếu do hoàn nhập dự phòng các khoản phải thu. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 4,3 tỷ đồng do hoàn nhập dự phòng chung khoản bán nợ cho VAMC.

Cuối cùng, chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp giảm 92,2 tỷ đồng do lợi nhuận sau kiểm toán giảm.

Một điểm cũng rất đáng chú ý khác trong báo cáo tài chính sau kiểm toán của Sacombank là sự thay đổi về số liệu nợ xấu. Theo báo cáo này, nợ xấu nội bảng của Sacombank là 13.745 tỷ đồng, tăng 3.102 tỷ đồng so với con số 10.643 tỷ đồng theo báo cáo tài chính chưa kiểm toán trước đó.

Cũng cần lưu ý rằng, ngoài lượng nợ xấu nội bảng trên, Sacombank còn tới 37.300 tỷ đồng nợ xấu ngoại bảng tại VAMC, trong đó mới chỉ trích lập dự phòng được 1.649 tỷ đồng.

Sacombank

Lợi nhuận năm 2016 của Sacombank "bốc hơi" 76% sau kiểm toán, cùng với đó, nợ xấu nội bảng tăng 3.102 tỷ đồng

Ngoài "bốc hơi" về lợi nhuận, tổng tài sản của Sacombank cũng xảy ra hiện tượng "bốc hơi" sau kiểm toán với lượng giảm xuống là 1.271,8 tỷ đồng.

Chi tiết hơn, tiền, vàng gửi tại các TCTD khác của Sacombank đã giảm 125,6 tỷ đồng sau kiểm toán; cho vay TCTD khác tăng 112,3 tỷ đồng; dự phòng rủi ro cho vay khách hàng giảm 5,4 tỷ đồng; trích bổ sung 1,7 tỷ đồng dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư; dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn tăng 216 tỷ đồng; các khoản phải thu giảm 408,3 tỷ đồng; các khoản lãi, phí phải thu giảm 1.052,6 tỷ đồng; tài sản thuế TNDN hoãn lại tăng 58,1 tỷ đồng và trích bổ sung 82,1 tỷ đồng dự phòng rủi ro cho các tài sản có khác.

Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu theo đó cũng giảm tương ứng 1.2171,8 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi của các TCTD khác giảm 301,8 tỷ đồng; tiền gửi của khách hàng tăng 287,5 tỷ đồng; thuế TNDN hoãn lại phải trả tăng 23,4 tỷ đồng; các khoản phải trả khác giảm 501 tỷ đồng; quỹ của TCTD tăng 1,4 tỷ đồng; chênh lệch tỷ giá hối đoái tăng 3,3 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối giảm 784,6 tỷ đồng.

Tin mới lên